Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a hetesi köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére

 

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temetkezési törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - pályázatot ír ki a hetesi 048 hrsz. alatt felvett „Kivett temető" megjelölésű, 12386 m2 alapterületű köztemető üzemeltetésére.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. december 04. 12.00 óra

A pályázatot Hetes Község Polgármesteréhez személyesen a 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. szám alatt, vagy postai úton 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.

 

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen történik. Szerződéskötés legkésőbb 2015. december 31-ig.

 

A szerződés időtartama határozott idejű, 5 év. 2016. január 01 - 2020. december 31. közötti időszak.

 

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:

 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy érvényes vállalkozói igazolvány,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolás; eljárás nincs folyamatban,
 • igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Temetkezési törvényben és a Korm. rendeletben előírt jogszabályi és az abban meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

 • a faladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,
 • közüzemi költségek (víz, villany), szemét elszállításának költségviselésének viselésének módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

A Ttv. 16. §- ban az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

 

A pályázat nyertese jogosult és köteles:

 • meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 • biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 • biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 • gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 • megőrzi a nyilvántartó könyveket;
 • tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 • kijelöli a temetési helyeket;
 • elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
 • összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
 • gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.
 • Teljes körű temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is, a ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás, az újratemetés..
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.
 • A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
 • Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy minden üzleti évet követő év június 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek a temetőüzemeltetés bevételeiről és kiadásairól, melyet a Képviselő-testület minősít - döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Török Tiborné polgármester nyújt a 82/585-020-as telefonszámon.