Álláshirdetés

A hetesi Kapos Ternero Kft. 6 órás munkaviszonyban alkalmazna adminisztrátort.

A munkakör betöltéséhez számítógépes ismeret szükséges (word, excell, ppt)

Az önéletrajzokat az iroda@kaposternero.hu címre várjuk.

 

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja készletkezelő, címkéző, túra-összekészítő férfi dolgozót keres.

Munkaidő: napi 8 óra.

Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.

Telefonszám: 82/510-299.  

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Hetes településen a hivatal elnöke által 2019- re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban közlik.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad a KSH további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. § és 4. §-a alapján az 1/2019. (II. 6.) HVI vezetői határozatában 6 főben határozta meg 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát.

A határozat innen letölthető, illetve http://hetes.hu/hvi-hatarozat/ oldalon is megtekinthető.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

Álláshirdetés - adóügyi ügyintéző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 14. pont hatósági feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adóellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások és vagyoni bizonyítványok kiállítása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2016. (III. 3) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Az ONKADO Szakrendszer és az ASP Adó Szakrendszer gyakorlati ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukács Zoltán nyújt, a +36-82/686-360 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7432 Hetes, Rákóczi utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/20/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Lukács Zoltán, Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Jegyző az értékelés alapján dönt az adóügyi ügyintéző kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2019. január 4.

FELHÍVÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2018 (XI. 27.) számú határozata alapján év végi (karácsonyi) támogatást biztosít a 0-18 év közötti, illetve a 2018. december 1-vel 65. életévüket betöltő, életvitelszerűen Hetesen élő személyek részére.

 

Az egyszeri támogatás mértéke:

0-18 év közöttiek részére 10.000,-Ft,

 1. év felettiek részére 5.000,-Ft, mely átvehető Hetes Község Önkormányaztának házipénztáránál az alábbi időpontokban:

 

 • december 18. 1300-1600
 • december 19. délelőtt 0900-1200

                                 délután 1300-1600

                 illetve

 • december 20. 0900-1200

 

                                                             Török Tiborné

                                                              polgármester

Álláshirdetés - családsegítő

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony jellege/időtartama:

Rész munkaidős, heti 30 órás, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: az intézmény ellátási területe.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló oklevelek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság, döntésképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör  a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. DECEMBER 03..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető nyújt, a 06/82/589-072, vagy 06/30/257-5008-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
 • Elektronikus úton Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető részére a sjadcsase@gmail.com e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges és részletes információ:

www.somogyjad.hu és www.kozigallas.gov.hu

Álláshirdetés - segédmunkás

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja női, férfi segédmunkásokat keres.

Munkaidő: napi 6 óra.

Jelentkezni személyesen Jezeri Lászlónál a hetesi irodában (Kokasmajor) lehet.

Felhívás szociális tűzifa igénylésére - 2018

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 118 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Hetesi lakos, akinek:

 • a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
 • a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
 • a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. november 23.

A kérelmek elbírálásáról Hetes Község Önkormányzata zárt ülésen dönt!

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

1. FELSZÍN ALATTI VÍZKIVÉTEL ÉS HATÁSAI

Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészlet véges természeti erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és az utánpótlódás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon. Ma Magyarországon a fenntartható vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik  a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, amellett, hogy a szükséges jogosítványokkal nem rendelkező kútfúrók nem kis hányada szakmai felkészültség és megfelelő felszerelés hiányában nem képes szakszerű munka elvégzésére.

A kutak olyan sajátos vízilétesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól.

Az illegálisan készített kutak jellemzően két csoportra oszthatók:

 • a háztartási vízigényt kielégítő – ide tartozóan jellemzően a házi kertek locsolási céljára létesített – kutak,
 • a mezőgazdasági öntözés céljára létesített

E kutak közül a háztartási vízigényt kielégítő talajvízkutak – beleértve a házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló sekélymélységű vízilétesítményeket is – tartoznak a jegyző engedélyezési hatáskörébe.

A felszín alatti vizek a víz körforgásának rendkívül fontos elemét képezik. A csapadékvíz egy része a földfelszínre érve beszivárog a földtani közegbe, ott hosszabb-rövidebb időt eltöltve (néhány naptól akár több ezer évig is), lassú áramlással folyamatosan mozogva a megcsapolódási helyeken (pl. források, vízfolyások medrei, feláramlási területek) ismét felszínre bukkan. Felszín alatti víznek nevezünk minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő vizet, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel.

A felszín alatti vizeket a víztartó kőzet minőségétől függően és a felszínnel való atmoszférikus kapcsolat alapján osztályozzuk:

 1. talajvíz,
 2. parti szűrésű víz,
 3. rétegvíz (porózus tároló kőzet vize),
 4. hasadékos, repedezett tároló kőzet vize (főként karsztvíz).

A víz a földtani közegben lassú áramlással folyamatosan mozog, sebességét a kőzetek porozitása és vízáteresztő képessége, valamint térbeli helyzete határozza meg. Bár a fentiek alapján az egyes víztartó képződményekben lévő vizek meglehetősen eltérő tulajdonságokkal jellemezhetők, mégis elmondható, hogy a különböző víztartókban lévő felszín alatti vizek dinamikus kapcsolatban állnak egymással. Ebből következően gyakori, hogy a felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi viszonyait befolyásoló tevékenység (pl. vízkivétel, szennyező anyag bekerülése) nem csak az adott helyen érezteti hatását, hanem a más víztartó képződményekben lévő felszín alatti vizek állapotát is befolyásolja.

Az illegálisan létesített kutak több szempontból is problémát jelentenek:

Vízminőségvédelmi szempontból: A szakszerűtlenül kivitelezett kutak elszennyezhetik Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit. Sok esetben, ha a vízkivétel az első vízadó réteg alatti vízadóból (rétegvíz) történik, – amely engedélyezése már a területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik, nem pedig a jegyzőjébe – a gyors és olcsó kivitelezés érdekében a kontár kútfúró figyelmen kívül hagyja a kútépítési szabályokat, és nem tömedékeli el a fúrt átmérő és a beépített csövezet közötti gyűrűsteret. A rosszul kiképzett kutak csőszerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok viszonylag nagy sebességgel és koncentráltan juthatnak be a felszín alatti vízbe. A nem megfelelő kútkialakítás (palástcementezés hiánya) a mélyebb, rétegvizet, karsztvizet szolgáltató kút esetében a már szennyezett talajvizet közvetlen módon a mélyebb helyzetű, tiszta vizű rétegekbe vezetheti. Ezt a folyamatot szemlélteti az alábbi ábra:

 • Vízkészlet-gazdálkodás szempontjából:
  • Mivel az engedély nélkül létesített kutak a hatóságok előtt rejtve maradnak, a kivett víz mennyisége nem ellenőrizhető, erről nyilvántartás nem vezethető. A vízgazdálkodásért felelős minisztérium, a területi vízügyi hatóság és a vízügyi igazgatóságok részére ezért nem áll rendelkezésre hiteles adat, hogy vízkészlet- gazdálkodási feladataikat ellássák, egy adott területre vonatkozóan a szabad, tehát felhasználható vízkészletet meghatározhassák. Ennek eredményeként a jogszerűen benyújtott vízjogi engedély iránti kérelmek kiadását nem lehet valós alapokon nyugvó számításokra
  • A készletek csökkenését tapasztalva, feszített vízgazdálkodási helyzetben, a területi hatóságok a legális vízkivételeket tudják korlátozni, miközben az illegális vízhasználó akár pazarolhatja, vagy szennyezheti is a vizet. Végeredményben számos helyen feltételezhető, hogy az illegális vízkivételek olyan mértékűek vagy szakszerűtlenek, hogy azok már kárt okoznak az engedéllyel rendelkező vízhasználóknak.
  • A fenti problémák társadalmi hatása jelentős lehet abban az esetben, ha a vízszennyezés ivóvízbázist érint, vagy ha az illegális vízkivétel egy területen olyan mértékű vízszintsüllyedést eredményez, hogy a jogszerűen létesített és üzemeltetett kutak tulajdonosai nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez.
 • Garanciális szempontból:
  • Az alacsony áron és engedély nélkül létesített kutakba többségében rossz minőségű anyagokat építenek be. A nem kútépítés céljára gyártott, de a fúrt kutakba a kontár kivitelezők által sajnos mégis gyakran épített olcsó műanyag csövek (pl. PVC szennyvíz lefolyó cső) szilárdsági követelményei nem megfelelőek: hosszú távon a rétegnyomás hatására deformálódnak és törnek. Így a kút használhatatlanná, a benne levő szivattyú kiépíthetetlenné válik, a tönkrement kút pedig ritkán javítható. Ennek folytán ott maradnak örökre a felszín alatt, állandó vízszennyező forrássá válva, még akkor is, ha esetleg a belsejüket — látszólag szakszerűen — cementtejjel szigetelik. Gyakori eset, hogy összességében többe kerül egy illegális és gyakran többször megfúrt kút létesítése, mint az egyszer, a szükséges vízjogi engedély alapján létesített, minőségi anyagokból megvalósult vízilétesítmény beruházása. A rossz kutak és azok kontár kivitelezői így a környezetszennyezésen túl az állampolgárokat is megkárosítják.
  • Az engedély nélkül és szakszerűtlenül épített kutak esetében gyakori probléma, hogy azok műszaki kialakítása, a beépített anyagok minősége és mennyisége ismeretlen. Műbizonylatok, egyéb műszaki dokumentumok és általában számla hiányában az ingatlan tulajdonosa, a létesítmény építtetője érdemi információkkal nem
  • Az előző két ponttal szorosan összefügg a kútfúrással kapcsolatos engedély nélküli hirdetések problematikája. Országosan elterjedt gyakorlat, hogy azokon a területeken, ahol a sekélyföldtani viszonyok miatt a fúrások könnyen kivitelezhetőek, a közúti jelzőtáblák hátoldalára ragasztott matricákon, illetve az elektromos művek oszlopain, létesítményein látható a szabálytalanul kihelyezett „Kútfúrás” feliratú tábla egy kísérő telefonszámmal. E reklámokon keresztül gyakran olyan személyek hirdetik szolgáltatásaikat, akik semmilyen végzettséggel és jogosultsággal, valamint megfelelő, vizsgáztatott gépekkel nem rendelkeznek. A fentiek miatt nem képesek elfogadható minőségű munkára sem, amely az előző két pontban leírt kedvezőtlen hatásokat eredményezi.

2. MILYEN ENGEDÉLYT AD KI A JEGYZŐ?

A kutak a Vgtv. 1. mellékletének 26. pontja szerinti vízilétesítmények. A törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le.

Ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok értelmezése miatt fontos kiemelni, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. (a továbbiakban: 72/1996. Korm. r.) 1. § (1) bekezdése a „vízügyi hatóság” kifejezést a területi vízügyi hatóságokra alkalmazza, amelyek szervezetileg jelenleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok alá tartoznak.

A vízjogi engedélyezés az építésügyi hatósági eljárások logikájához hasonlóan általában kétlépcsős eljárás: létesítési (építési) és üzemeltetési (használatbavételi) engedélyezésből áll. A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlantulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

3. MELY KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE TARTOZIK A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE?

A 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezések esetén az együttesen teljesítendő feltételeket és ezek magyarázatát az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

 

Feltételek

Megjegyzés, magyarázat

Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.

A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízművek rendelkeznek naprakész információkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdekében a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e.  E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.

A kútból maximálisan 500m3/év mennyiséget lehet kitermelni.

Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetővé. Azonban a háztartási vízkivétel zöme jellemzően vegetációs időszakban, a nyári hónapokban történik locsolási célra, mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. Így a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt átlagos napi vízkivételt meghaladhatja.

Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fő/nappal lehet számolni komfortfokozattól függően, ugyanez számosállatonként 80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/m2-rel.

A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt

a hatóság felé.

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartási célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasználásra.

A vízkivétel háztartási igények vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját háztartásban jelentkező igények ellátására, mely főként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltésére és vízpótlására,

A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen itt a víz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.

 

4. A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
  • a hatáskör tisztázása, a tervezett kút megfelel-e a 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek (azaz: a jegyzői engedélyezési hatáskör fönnáll-e)?
  • A kút helyzete az ingatlanon
   • Lakóépülethez való közelség: olyan távolság szükséges az épületektől, hogy a kút működése épületstatikai problémákat ne okozzon,
   • Közművek helyzete – a fúrás a meglévő felszín alatt elhelyezkedő közművek védőtávolságán kívül történjen, továbbá a fúrótorony/ fúróállvány felállíthatóságát illetően az elektromos légvezetékek helyzetére is figyelemmel kell lenni,
   • Esetleges szennyező forrásoktól (kerti árnyékszék, trágyatároló, állattartó épület stb.) való megfelelő távolság,
   • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. (a továbbiakban 147/2010. Korm. r) 16/A.§ (4) bekezdésalapján „A saját célú ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a vízkivétel körül 10 méteres körzet a saját ingatlanon belül ”

Vonatkozó jogszabályhelyek: 72/1996. Korm. r. 8/A-8/E.§-ok, 24. § (3) bekezdés, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 4. § (4) és 16/A. § (4) bekezdés, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2004. Korm. r.) 10. §, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (továbbiakban: 101/2007. KvVM r.) 3. §, 4.§, 7. §-ok.

 • A kút műszaki paraméterei
  • szabványos kútcsövek megléte (a narancssárga és szürke színű szennyvíz, illetve csapadékvíz lefolyó csövek nem kútépítési célra készülnek, ld. 5. oldal magyarázata),
  • kút átmérője – fúrt kutak esetén minimum 90 mm. Az MSZ 22.116:2002 szabvány szerint a szűrőcső legkisebb belső átmérője 90 mm. Ennél kisebb átmérő esetén nincs lehetőség mintavételre, vizsgálatok elvégzésére. Emellett kútban levő gépészeti egységek esetleges javítása, karbantartása miatt sem célszerű kisebb átmérőt alkalmazni.

Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007KvVM r. 7. § (2a) bekezdés.

 • Tervezési, kivitelezési jogosultság, munkavédelem
  • a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak tervezője az lehet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik, vagy a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés a) pont szerinti feltételeknek eleget tesz
  • a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak kivitelezését az végezheti, aki a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek eleget tesz, azaz rendelkezik a megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép esetén a berendezés a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pont szerinti igazolással, vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007. KvVM r. 13. §; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. BM r.) 2. melléklete, Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. KvVM rendelet mellékletének 4.01.  pontja.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet a 41/2017BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni, ami a 29. § (1) bekezdés szerint 3000 forint.

5. A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
  Amennyiben a létesítési engedélyezés megfelelő előkészítettséggel történt, abban az esetben a kút üzemeltetésére vonatkozó engedély kiadása jóval egyszerűbb feladat.

A kút megvalósulási körülményeinek ellenőrzése:

 • A kút az engedélyben jelzett helyen való elhelyezkedése. A kútfúrásnál előfordul, hogy a létesítési engedélyben megjelölt helyen a fúrás során olyan körülmények adódnak, ami a kút kialakítását azon a helyen nem teszi lehetővé (pl. olyan nagyméretű kőzetdarab van a talajban, ami a fúrást megakadályozza). Erre hivatkozással az elkészült kút helye eltérhet a létesítési engedélyben megadott ponttól, azonban a kút helyére vonatkozó épületstatikai és vízvédelmi előírásoknak ez esetben is teljesülnie
 • A kút engedélyezett talpmélység szerinti kiépítése. Előfordulhat, hogy a fúrás során detektált talajtani és hidrogeológiai viszonyok miatt a létesítési engedélyben megjelölt talpmélység és a kút szűrőzése módosul. Amennyiben ezzel a változtatással a kút ugyanazt a vízadó réteget veszi igénybe, amelyre az engedély szól, akkor az eltérésnek nagy valószínűséggel nincs jelentősége, azonban a földtani és hidrogeológiai körülmények nem jogosítják fel a kútfúrót arra, hogy az első vízadó réteget átfúrva a kutat mélyebb vízadó rétegre (pl. rétegvízre) szűrőzze. Amennyiben a kút nem talaj-, vagy parti szűrésű vízadó réteget vesz igénybe, akkor a jegyző engedélyező hatóságként nem járhat el. Sajnos előfordul, hogy a kivitelezők egy része időnként hamis adatok alapján a jegyzővel próbálja engedélyeztetni a mélyebb, rétegvízkutakat. Kérdéses esetben a talpmélység ellenőrzésére a hatóság helyszíni szemlével egybekötött talpmélység mérést, vagy kútkamerás vizsgálatot is előírhat.
 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet a 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  ld. az Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

6. A VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉS

A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása – azon okból, hogy a kút létesítése engedély hiányában történt – a létesítési engedélyezéshez hasonlóan nagyobb körültekintést igénylő feladat.

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A kérelem vizsgálata során egyaránt figyelembe kell venni a létesítési és az üzemeltetési engedélyezés szempontjait, melyet tájékoztatónkban fentebb leírtunk.

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint, ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági (jegyzői) engedély nélkül, vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. A vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadhatja.

A 72/1996. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól (jegyzőtől) fennmaradási engedélyt kell kérni. A (3) bekezdés szerint a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni, azzal, hogy a kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része. A 15. § (3) bekezdésben meghatározott tervdokumentáció alatt az adott vízilétesítmény létesítéséhez szükséges dokumentáció értendő, és tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat jegyzőjének illetékességébe tartozó kutak esetében ez a 41/2007. BM rendelet 2. mellékletét jelenti, ennek megfelelően az ott felsorolt adattartalmat tartalmazó dokumentációt kell benyújtani.

Mindezek alapján a hatóság az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmények esetében fennmaradási engedélyt ad, amivel együtt (akár egybefoglaltan, de utalva rá) kiadja az üzemeltetési engedélyt is. A fennmaradási engedély a vízjogi létesítési engedélyt pótolja, de életszerűtlen lenne az ügyfeleket terhelni egy újabb, az üzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtására, mikor a fennmaradási engedély minden, az üzemeltetési engedélyhez szükséges adatot tartalmaz. Azonban a fennmaradási engedély egy egyszeri aktusra, a vízilétesítmény legalizálására szolgál, és nem pótolja az üzemeltetési engedélyt, amely határozott időre szól és tartalmazza a vízilétesítmény üzemeltetéséhez szükséges előírásokat.

Az ásott kutak fennmaradásának engedélyezése témakörben szót kell ejteni arról a helytelen lakossági gyakorlatról, hogy sokan az ásott kútba vezetik a háztartási szennyvizet vagy a burkolt felületekre – általában a tetőfelületre – hulló csapadékvizet. A szennyvíz bevezetések esetén nem kell magyarázni annak szennyező és környezetkárosító voltát. Amennyiben a hatóság ezt észleli, a szennyezőanyag bevezetést haladéktalanul meg kell szüntetni és fel kell hívni a környező lakosság figyelmét a felszín alatti víz elszennyezésének veszélyére és a fertőzés kockázatára, mely a környező kutakban is jelentkezhet. A szennyezett vízzel a kiskerti növények locsolása és az így termesztett növény elfogyasztása is kockázatos.

A felszín alatti víz szennyezésének észlelését követően a területileg illetékes vízvédelmi hatóság (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) értesítése szükséges. A vízvédelmi hatóság a 219/2004. Korm. r. 19. § alapján a földtani közeg, felszín alatti víz terhelésére, minőségének veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat kivizsgálja a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében.

A tetőfelületekről származó csapadékvizek kútba vezetése szintén nem kívánatos; az ilyen bevezetést meg kell szüntetni. Az elvileg tiszta csapadékvízzel ugyanis nagy mennyiségű finom szemcseméretű üledék (a tetőre ülepedett por és növényi maradványok keveréke) mosódik be, mely a kút talpára rakódva a vízilétesítmény vízadó képességet rontja és akár néhány éven belül tönkre is teheti.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  ld. a Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

7. A VÍZJOGI MEGSZÜNTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS

A kút megszüntetésének engedélyezésére sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért (például helyszíni szemle alapján megállapításra kerül, hogy a kutat szennyvíz szikkasztására használják, így az komoly népegészségügyi és környezetvédelmi problémákat vet fel).

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A kút eltömedékelése szabványos módon történjen, melynek műszaki követelményeit a tervezői jogosultságot bizonyító MMK igazolással vagy a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti végzettséggel rendelkező szakembernek ismernie kell.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vízjogi engedély iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.

 • ELJÁRÁSI ILLETÉK a Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

8. A HÁZI IVÓVÍZIGÉNY KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KUTAKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény céljára használják, a kút a 147/2010. Korm. rendelet szerint saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. A meglévő ivóvízmű az üzemeltetési engedély lejártát követően házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a vonatkozó szabályokat be kell tartani. (ld. 15., 16., 16/A., 16/B. 16/C §-ok). Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe az igénybe vett vízkészlet típusa szempontjából kizárólag a szennyeződésnek fokozottan kitett talaj- és parti szűrésű kutak tartoznak, a létesítés és az üzemeltetés engedélyezésénél az egészségügyi szempontokra tekintettel fokozott biztonsággal kell eljárni. Az engedélyezési eljárásokba a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként be kell vonni.

Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos. (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdés). A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63.§ (2) bekezdés).

9. A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS

A kiadott vízjogi engedélyekről a települési önkormányzat jegyzője nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást évente egyszer megküldi a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (72/1996. Korm. r. 24. § (7) és (9) bekezdés). Az adatszolgáltatás a vízügyi igazgatóság vízkészlet-gazdálkodási feladatainak ellátásához szükséges.

10. A VÍZGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint „ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

A Vgtv. 2016. június 4-i módosítása iktatta be a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, ami 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Fontos azonban tisztázni, hogy ez a rendelkezés csak a létesítőkre terjed ki, a kutat szabálytalanul megépítő kivitelezőkre nem. A Vgtv. 29. § (5) és (6) bekezdése határozza meg, hogy a bírságot kivel szemben kell kiszabni. A létesítővel szemben a vízgazdálkodási bírságot csak akkor kell kiszabni, ha a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy a kivitelező személye nem ismert. A törvény e rendelkezéseivel a jogalkotói szándék célja, hogy a szabálytalan és rossz minőségű munkát végző kivitelező szigorú szankcionálásával a lakosságnak minél kevésbé legyen lehetősége engedély nélküli kutakat létesíttetni.

A bírság megállapításának szempontjait a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 438/2015. Korm. r.) tartalmazza. A 438/2015. Korm. r. 1. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője is rendelkezik hatáskörrel a vízgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozóan.

A 72/1996. Korm. r. 27. § (6) bekezdése értelmében az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízi létesítményekkel, vízimunkákkal kapcsolatos, a vízgazdálkodási bírságra vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését követően megvalósított létesítmények esetén alkalmazhatóak. Ennek megfelelően a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében meghatározott időponttól függetlenül nem szabható ki vízgazdálkodási bírság abban az esetben, ha a kutat 1996. július 1. napja előtt létesítették.

11. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GY.I.K.)

 • Fennmaradási engedélyt kell kérni a Vgtv. hatályba lépése (1996. január 1.) előtt létesített kútra is? (Pl. a 100 éves, ásott kútra is engedélyt kell kérni?)

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése alapján, ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a hatóság a vízilétesítmény megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási

 

engedélyt utólag megadhatja az eset összes körülményeire is figyelemmel, amennyiben a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak. A Vgtv. 29. § (4) bekezdésében a fennmaradási engedélyhez kötött vízgazdálkodási bírság a szankciós jelleget igazolja. Ennek következtében mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell adni.

Annak érdekében, hogy egyértelműen eldönthető legyen, az üzemeltetési engedély vagy a fennmaradási engedély kiadása szükséges-e, vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előírásokat.

A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet rendes szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szabadon építhet. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965. július 1. napjával hatályon kívül helyezte.

A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vtv.-vhR.) értelmében 1992. február 15. napjáig az egy ingatlan határán belüli ásott kút megépítéséhez, átalakításához csak akkor nem szükséges vízjogi létesítési engedély, ha

 1. annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;
 2. élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
 3. a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

A fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a 34/1960. (V. É. 17) számú OVF főigazgatói utasítás rendelkezett. Ez az 1960. augusztus 8-án életbe lépő utasítás, amelynek 4. § (1) bekezdése szerint „az építtető (beruházó) a kút létesítéséhez, vagy felújításához, amelynek során a vízbeszerzés az eredetileg bekapcsolt vízadó réteg helyett más vízadó rétegből vagy vízadó szintből történik, vízjogi engedélyt köteles kérni” azonban a 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos kutakra nem vonatkozott. Ebből fakadóan ezek a házi vízellátó kutak 1960. augusztus 8. napjától bizonyosan továbbra is engedély nélkül voltak létesíthetők.

1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján a Vtv.-vhR. 61. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút (akár ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá, – a parti szűrésű, karszt és rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja.

 

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy

 1. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
 2. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
  • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
  • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
  • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell

A vízügyi ágazat célja a kutak engedélyezett státuszba történő sorolásával az, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségi viszonyainak nyomon követése miatt van szükség.

 • Milyen szakember közreműködése szükséges a jegyző által lefolytatott engedélyezési eljárásokban?

A jegyző illetőségébe tartozó fúrt kutak esetében bármely vízjogi engedélyezési eljárásban elegendő a kútfúró szakember (akinek végzettsége megfelel a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésben foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkező tervező közreműködése. Kút kivitelezését csak a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakember végezheti.

Az utólagos engedélyezés esetében (fennmaradási vagy üzemeltetési engedély) a jelen állapotot kell vizsgálni, vagyis hogy a kút megfelel-e a hatályos előírásoknak. Ásott kút esetében nem szükséges a Kútr. 13. §-a szerinti szakember közreműködése, fúrt kút esetében viszont igen.

Utólagos engedélykérelem esetében értelemszerűen nem történik kivitelezés, az engedélykérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását a Kútr. 13. §-a szerinti szakember végezheti, aki lehet a 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró, a 13. § (1) bekezdés szerinti tervező, továbbá a 13. § (3)-(6) bekezdésben megjelölt végzettséggel rendelkező szakember (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség). Ennek oka, hogy nem csak a középfokú végzettséggel rendelkező kútfúró, hanem a magasabb tudással rendelkező szakember is alkalmas az adatlap kitöltésére.

A kút kivitelezésekor fontos, hogy a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások is teljesüljenek. A kutak mélyítéséhez használt – különösen a fúrásos technológiával működő – gépekkel kapcsolatban elsősorban az élet- és balesetvédelmi, másodsorban pedig a vizek minőségi védelmére vonatkozó aspektusokat kell vizsgálni. Amennyiben a kút fúrására használt berendezés nem megfelelő minőségű, vagy a gép kezelője nem tartja be a használati utasításokat és biztonsági előírásokat, úgy a gép komoly baleseti forrás lehet a használója, de akár más személy (pl. a munkavégzés megrendelője) számára is, amennyiben a gép közelében tartózkodik. Vízminőség védelmi szempontból pedig – bár eseti terhelésnek fogható fel – nem engedhető meg, hogy a gép hibás technológiai működéséből következően a felszín alatti vizekbe szennyeződés (pl. szénhidrogén származék) kerüljön. A fúrásra használatos gépek megfelelőségét ezért – legyenek akár gyári, vagy házilag épített berendezések – minősíteni szükséges. E minősítés (bányafelügyelet által kiadott igazolás vagy EK megfelelőségi nyilatkozat) kérelemmel történő benyújtásáról rendelkezik a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pontja, mely a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra is vonatkozik.

 • Jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát? Ingatlanon belüli öntözés, állattartás vízigénye a fogalomba minden esetben bele tartozik-e?

A jegyző vagy a területi vízügyi hatóság által kiadandó engedély megkülönböztetése szempontjából jogszabály a fogalmat nem határozza meg. Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez. Például egy őstermelő által folytatott piaci termelő tevékenységhez tartozó (amely tevékenységért területalapú támogatást is kap a gazdálkodó) vízigény már nem háztartási vízigény. Ugyanígy gazdasági célú vízigénynek számít egy ingatlanon belül – egy másik példával szemléltetve – egy kis autómosó üzem üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiség akkor is, ha 500 m3/év küszöb alatt marad a vízfelhasználás.

 • Milyen jogszabályi előírás    vonatkozik    a    létesítési,    fennmaradási,    megszüntetési, üzemeltetési engedély hatályára?

Létesítési engedély tekintetében olyan határidő adása szükséges, mely alapján az ügyfél a vízilétesítmény megépítését képes elvégeztetni. A 72/1996. Korm. r. 4/A. § (7) bekezdés szerint a megszüntetési engedély 2 évig hatályos.)

A 72/1996. Korm. rendelet 5. § (4) alapján „az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen az engedély hatályáról”. Az 5. § (5) alapján a vízügyi hatóság az engedély hatályának megállapítása során különösen a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételeket értékeli és veszi figyelembe. Az engedély hatálya e rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerint kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A jogszabály tehát az üzemeltetési engedély hatályát illetően csak annyit állapít meg, hogy annak időtartamáról rendelkezni kell. A vízjogi engedély módosítása tárgyában a 10/A.-14. §-ban leírtak az irányadók.

 • A 147/2010. Korm. r. 16/C. § meghatározza, hogy amennyiben az ivóvíz törzshálózat műszakilag elérhető, új saját célú ivóvízmű nem telepíthető. Ebben az esetben fennmaradási engedély kiadható-e a korábban engedély nélkül létesített ivóvízműre.

A kút önmagában háztartási vízigény kielégítésére kaphat fennmaradási engedélyt, de ivóvíznyerés céljára ebben az esetben a jogszabály tiltja a hasznosítást (ld.: a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §). A cél, hogy a lakosság a biztonságosabb ivóvízhálózathoz csatlakozzon, amint az kiépítésre kerül.

 • Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot, vagy adót?

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után. Tehát sem járulékot, sem adót nem kell fizetni.

 • Adót fognak kivetni a kutakra? A kitermelt víz után kell-e fizetni?

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak legfeljebb évi 500 m3 vizet vesznek ki, ami azonban a vízkészlet-járulék fizetési küszöböt nem éri el. A Belügyminisztériumnak tervei között nem szerepel a kutak megadóztatásának terve.

 • Kell-e a kútra vízórát felszerelni?

A házi vízigényt kielégítő kutakból ki vett víz mennyiségét nem szükséges mérni.

 

12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A  vizek  hasznosítását,  védelmét  és   kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre   és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

 

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

A vízjogi engedély iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

 

 

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal honlapjáról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető.

 

Álláshirdetés - pénzügyi ügyintéző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása, statisztikák készítése. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, kötelezettség vállalás vezetése. A képviselőtestület pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. ASP gazdálkodási rendszerben történő munkavégzés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2016. (III. 3) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskola/gimnázium, gazdasági szak,
 • pénzügyi gyakorlat önkormányzati, államháztartási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP program ismerete
 • közigazgatási alapvizsga
 • mérlegképes könyvelői végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukács Zoltán nyújt, a 82/686-360 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7432 Hetes, Rákóczi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/2279/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Lukács Zoltán, Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://www.hetes.hu - 2018. október 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hetes.hu honlapon szerezhet.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat - 2019

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Várda Községi Önkormányzatnál vagy a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázat kötelező mellékletei "A" típus:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van)

 Letölthető dokumentumok:

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása

A Magyar Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat lehetőséget biztosít a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

A jutattás igényelhető formája: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

 

Az igénybejelentés Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz vagy távhő fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igény érkezhet, ellenkező esetben az önkormányzat az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Álláshirdetés - óvodapedagógus

Hetesi Mese-Vár Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetesi Mese-Vár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, munkaköri leírás, valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurjancsek Zoltánné óvodavezető nyújt, a +36 20/380-3291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetesi Mese-Vár Óvoda címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Kurjancsek Zoltánné, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2018. augusztus 2.

Tájékoztató Óvodai nyári szünetről

 
Az óvoda nyári szünete 2018.07.30.(hétfő)-2018.08.26. (vasárnap) tart.

Tájékoztató Bölcsődei nyári szünetről


A bölcsőde nyári szünete 2018.07.25.(szerda)-2018.08.07 (kedd) tart.2018.08.08-án (szerda) nyit ki újra.

Háziorvosi Tájékoztató

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018.07.02 - 07.06-ig
a rendelés szabadság miatt az alábbiak szerint változik:

Készenléti helyettesítő orvos. dr. Misky Edit
Rendelési idő

  Jutában Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 72.
Hétfő 13.00-15.00 8.00-11.00
Kedd 9.00-11.00 12.00-16.00
Szerda 13.00-15.00 8.00-11.00
Csütörtök 8.30-10.30 8.00-11.00
Péntek ------ 8.00-11.00

Telefon: 20/243-3224
A hetesi rendelőben az asszisztensnő reggel 8.00 órától lesz.
Recept, beutalóírás minden nap 11.00-ig.
A jutai, kaposvári rendelésre TAJ kártyájukat vigyék magukkal!

Fogorvosi Tájákoztó

2018.07.02-től 2018.07.20-ig szabadság miatt a Fogorvosi rendelés Szünetel.
Helyettes: dr. Farkas Éva
Somogyjád - Fogorvosi Rendelő
Tel.: 489-017
Rendel:

Hétfő: 12.00  - 17.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 12.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Hetesen 2018.07.23-án hétfőn délután lesz rendelés.

Felhívás méhészeknek

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

 

Tisztelt Méhészek!

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado,  Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre  repce, kukorica és napraforgó  vetőmag  csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik. 

 

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

 

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

Indul a „Nyári diákmunka 2018.” központi munkaerő-piaci program

Felhívjuk a 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok figyelmét, hogy a nyári diákmunkára való jelentkezés határideje 2018.06.08. 10.00 óra.

Lomtalanítás

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY HETESEN

 1. JÚNIUS 14. (csütörtök) LOMTALANÍTÁS lesz.

Reggel 6 óráig kell kihelyezni a lomokat az ingatlanok elé.
A lomtalanítás során az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres szállítások alkalmával nem férnek el a gyűjtőedényben.
Pl.: háztartási berendezés, bútor, konyhai, fürdőszobai szerelvények, dobozok.
Ne helyezzenek ki: vegyszert, festéket, savakat-lúgokat valamint ezek göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat.

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett illetve el nem szállított hulladék elszállítása az ingatlan tulajdonos feladata.

 

Közmeghallgatás - 2018

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Önt, hogy a képviselő-testület

2018. május 28-án (hétfő) 19.00 órakor közmeghallgatást tart

a faluházban, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend
Polgármesteri beszámoló a 2017. év eseményeiről és a 2018. évi tervek ismertetése.

 

Török Tiborné
polgármester

Álláshirdetés - területi védőnő

Hetes Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hetes Község Önkormányzata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74.

Somogy megye, 7431 Juta, Dózsa György utca 27/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai és óvodai, körzeti védőnői prevenciós tevékenység. A tevékenység végzése várhatóan a helyettesített védőnő GYED időtartamának leteltéig fog szólni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Védőnő szak,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdésben nyilvános vagy zárt ülés tartását kéri
 • erkölcsi bizonyítvány vagy az azt igénylő nyilatkozat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Tiborné polgármester nyújt, a 82/686-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7432 Hetes, Rákóczi utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/1177/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.
 • Személyesen: Török Tiborné, Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetes.hu honlapon szerezhet.

Hetes, Csombárd vízhiány - víztorony mosatás

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hetesi víztorony mosatását

2018. március 26-án hétfőn 

9:00 órától 15:00 óráig  végezzük.

A munkavégzésünk következtében Hetes és Csombárd településeken esetlegesen nyomásingadozás, átmeneti, időszakos vízhiány várható.

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul.

Részvénytársaságunk közzéteszi a fenti hirdetést a honlapján és a megyei hírlapban.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Statisztikai adatgyűjtés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Hetes településen a önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek
gyakorlata szerint.


A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai ésmegnevezései:

2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai
módszertani alapokon véletlenszerűen választottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés
információin alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek
nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az
adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Hetes-Csombárd vízhiány - medence mosatás

Tájékoztatásul közöljük, hogy


Hetes és Csombárd településeken

2018. március 13-án (kedden)
9-15 óra között


az 50 m3-es térszíni tárolómedence mosatási munkái miatt

nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány várható.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíztárolók mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.


További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Álláshirdetés - családsegítő

Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ felvételt hirdet családsegítő munkakör betöltésére

közalkalmazotti kinevezéssel, határozatlan időtartamra, heti 40 órában

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A családsegítő feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény, illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek tartalmazzák.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jelentkezési  feltételek: 

 • Főiskolai végzettség, 15/1998. (IV.30.) NM rendelete családsegítőre vonatkozó képesítés
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • 6 hónapos próbaidőn történő megfelelés
 • B kategóriás jogosítvány, gépjármű
 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet melléklete családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél hiteles másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A kiírással kapcsolatban további információt Pfaffné Barna Beáta intézményvezető nyújt a 70/931-18-67 telefonszámon és a szaszkkmero@gmail.com e-mail címen.

Településképi Arculati Kézikönyv lakossági egyeztetési fórum

Hetes Község Önkormányzata

2017. december 11-én (hétfő) 18.00 órakor a Faluházban a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési szakaszában 

lakossági egyeztetési fórumot tart

amelyre tisztelettel meghívom.

 

Török Tiborné
polgármester

SZOCIÁLIS TŰZIFA FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

szociális tűzifa igénylésére

 

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával HETES település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 79 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

 

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

 

A kérelmet benyújthatja minden olyan hetesi lakos, akinek:

 1. a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
 2. a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedülálló esetén a 300%-át(85.500,-Ft) nem haladja meg.
 3. a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

 

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2017. november 20.

 

A kérelmek elbírálásáról HETES Község Önkormányzata zárt ülésen dönt!

 

Hetes, 2017. november 14.

 

Török Tiborné sk.

polgármester

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya, mint első fokon eljáró szerv

Bodrog, Csombárd és Hetes községek közigazgatási területén valamennyi ebre (beleértve a pásztorebeket is) ebzárlatot valamint legeltetési tilalmat rendelt el

2017. október 07. és október 27. között.

A zárlat alatt minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát, és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állatok befogásáról az Önkormányzat gondoskodik. Legelőre állatok nem hajthatók. 

 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 2018.

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot

 • felsőoktatási tanulmányokat folytató (A)
 • és felsőfokú tanulmányokat kezdő ( a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
  előtt álló középiskolások; vagy
  b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
  intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően
  felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
  szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
  szakképzésben kívánnak részt venni
  ( (B) fiatalok számára.

 

A pályázatot kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz is be kell nyújtani, melynek határideje:
2017. november 07.

Pályázati adatlapokat az interneten keresztül kell kitölteni az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Tájékoztatás zöldhulladék szállításról

 

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kt. képviseletében értesíti a lakosságot, hogy Társaságunk 2017. évben a zöldhulladék- gyűjtést házhoz menő rendszer keretein belül valósítja meg a Kaposvár városon kívüli, Társaságunk által ellátott településeken.

 

Azok az ingatlanhasználók, akik Társaságunkkal szerződésben állnak és nem rendelkeznek díjtartozással, minden gyűjtés előtt írásban igényelhetik a szolgáltatást. A következő táblázat alapján várjuk regisztrációjukat:

 

Zöldhulladék-gyűjtés Jelentkezési határidő
2017. január 2017. január 10.
2017. április 2017. március 31.
2017. május 2017. április 30.
2017. június 2017. május 31.
2017. július 2017. június 30.
2017. augusztus 2017. július 31.
2017. szeptember 2017. augusztus 31.
2017. október 2017. szeptember 30.
2017. november 2017. október 31.

 

Kérünk minden kedves Ügyfelünket, hogy regisztrációjukat a megadott határidőn belül küldjék el a zoldhulladekgyujtes@khg.hu e-mail címre. A regisztráció kizárólag a fent megjelölt e-mail címen, a következő adatok megadásával, azok határidőn belüli megküldésével érvényes:

 • vevőkód
 • név
 • szolgáltatási hely (település, utca, házszám)

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden hónapban külön kell igényelni a szolgáltatást, csak az éppen aktuális hónap gyűjtésre (2 alkalom/hónap) vonatkozóan tudjuk feldolgozni a bejövő igényeket. Sikeres regisztráció után kollégáink elektronikus úton tájékoztató levelet küldenek Ügyfeleinknek a zöldhulladék-szállítás pontos időpontjáról.

 

A megjelölt napon zöldhulladék-szállítás keretein belül kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítása történik.

 

A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép és zárt zsákban, vagy kötegelve szállítjuk el, melynek maximális mennyisége ingatlanonként 1 darab, maximum 120 literes hulladékgyűjtő zsák, vagy maximum 150 cm-es ágak kisebb kötege.

 

Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé, a hulladékgyűjtő járat útvonalába.

 

A gyűjtés költségét Társaságunk állja.

Útmutató a kék színű, szelektív hulladékgyűjtő edények használatához

Útmutató az üveg hulladékgyűjtő edények használatához

Hulladékgyűjtő edények ürítési időpontjának változása

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a nyári hőségriadó miatt, dolgozóik biztonságos munkavégzése érdekében 2017. június 23. és 2017. szeptember 30. közötti időszakban az edényzetek ürítése 04:00 és 22:00 óra között történik.

Az edényzeteket az ingatlanhasználók 04:00 órára kötelesek elérhetővé tenni. Javasoljuk, hogy már az ürítési napot megelőző este tegyék ki azokat hozzáférhető helyre, a járat útvonalában az úttest szélére, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön. A nem ebben az időszakban kihelyezett hulladékgyűjtőkért a Közszolgáltatónak nem áll módjában járaton kívül visszamenni.

Állattartók nyilvántartása

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felhívja a gazdasági haszonállattartók figyelmét, hogy a közelmúlt járványai (kéknyelv betegség, madárinfluenza) és a fenyegető új betegségek (bőrcsomósodáskor, afrikai sertéspestis) miatt szükségessé vált az állattartók adatainak egyeztetése nyilvántartásunkkal. Tájékozatjuk, hogy a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek megjelenése esetén állami költségre történő intézkedés (pl. védőoltás) vagy az állomány felszámolása esetén állami kártalanítás csak abban az esetben ítélhető meg, ha a tenyészet a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott, és valamennyi, a tenyészet összes tartási helyén tartott állat a rá vonatkozó jogszabály szerint azonosított.

A Tenyészet Információs Rendszerbe kötelezően bejelentendő tenyészetekről, az azokat érintő változások bejelentéséről a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet rendelkezik.

Javasoljuk, hogy valamennyi állattartó vegye fel a kapcsolatot hatóságunkkal vagy az ENAR kapcsolattartókkal és egyeztessék az ENAR-ban és az állomány-nyilvántartásukban szereplő adatokat.

Az állattartók tájékozódhatnak a www.enar.hu internetes oldalon, melyről letölthető a tartók/üzemeltetők részére készített útmutató, fordulhatnak az ENAR ügyfélszolgálathoz, melynek telefonos elérhetősége: 06/1-3463-488, valamint a területileg illetékes járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályaihoz.

 

dr. Bogdán Tibor
járási főállatorvos

Tájékoztatás a szemétszállítás számlázásának változásáról

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban közöljük a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. levelét szemétszállítás számlázásának változásáról:

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a megváltozott törvényi szabályozás (2016/69 Kormányrendelet) miatt 2017. január 1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja ki a szemétszállítási díjjal kapcsolatos számlákat. Ezentúl tehát nem Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től, hanem az NHKV Zrt-től kapják majd a számlát. Jelenleg az adategyeztetések zajlanak a cégek között, ezért nem kaptak eddig még számlát a szolgáltatást igénybevevők.

A kései számlázás természetesen nem jelent semmilyen hátrányt a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyfeleinek, s mivel azok a vártnál később érkeznek meg, így a befizetési határidő is arányosan eltolódik. Általánosságban elmondható, hogy a számlák kézhezvételétől számított 15 nap áll majd rendelkezésre azok befizetésére és ugyanez vonatkozik a csoportos díjbeszedésre is.

A szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban ezentúl is állunk rendelkezésükre: bármilyen kérés, kérdés vagy panasz esetén forduljanak hozzánk bizalommal, ügyfélszolgálatunkon várjuk Önöket.

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft elérhetőségei:
cím: 7400 Kaposvár, Corso Irodaház (Északi szárny, földszint)
Parkolási lehetőség: Corso mélygarázs (1 óra ingyenes)
Telefonszám: 82/ 310-000
Online ügyfélszolgálat: https://eugyfel. kaposholding.hu/

Álláshirdetés - Családsegítő

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére

A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama,  foglakoztatás jelege:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés  helye: 7443 Somogyjád, Fő utca 8. szám alatti székhelyű intézmény ellátási területe.

A  munkakörbe  tartozó  lényeges  feladatok: A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő  komplex családsegítői feladatok ellátása. Család - és gyermekjóléti központtal való együttműködés.
Illetmény és  juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. éviXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus
 • családsegítésben gyermekjóléti ellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű
 • MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet

A pályázat  elbírálásánál  előnyt jelent:

 • Önálló munkavégzés képessége, együttműködő képesség, saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság, döntésképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikáció , tolerancia, empátia, alkalmazkodó képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának  határideje:  2017.  június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvölgyi Mária Valéria nyújt, a 0630/257-5008 -as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Közpónt és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 439/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Elektronikus úton Marosvölgyi Mária Valéria részére a sjadcsase@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Marosvölgyi Mária Valéria, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a felvételi bizottság személyesen hallgatja meg, melyről  jegyzőkönyvet készít, - véleményez. A bizottság véleményét az intézményvezető elé terjeszti, aki a pályázót  meghallgatja,  a pályázatokat elbírálja, annak eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának  határideje:  2017.  június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somogyjad.hu, www.szigetcentrum.hu honlapon szerezhet.

Pályázati kiírás: www.kozigallas.hu
 

Lomtalanítás

KHG Nonprofit Kft. Hetes településen 2017. május 25. napján lomtalanítást fog végezni.

Az ingatlanok elöl a KHG Nonprofit Kft. járműve új gyűjtési módszer bevezetésével összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva.

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, kommunális- és szelektív hulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Lom hulladék egész évben leadható a lakossági hulladékudvarokban:

 1. Kaposvári Hulladékudvar a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ szomszédságában, a 610-es úton a taszári körforgalom előtt. Nyitvatartása: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.
 2. Nagybajomi Hulladékudvar a 6619-es számú Kutas felé vezető út mellett. Nyitvatartása: szerda: 8-tól 19 óráig, péntek: 8-tól 13 óráig, szombat: 8-tól 12 óráig.
 3. Hőgyészi Hulladékudvar a 63127. számú Kalaznó felé vezető út mellett.Nyitvatartása: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.

Közmeghallgatás 2017

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Önt, hogy a képviselő-testület

2017. május 8-án (hétfő) 19.00 órakor közmeghallgatást tart

a faluházban, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend
Polgármesteri beszámoló a 2016. év eseményeiről és a 2017. évi tervek ismertetése.

 

Török Tiborné
polgármester

Ingyenes informatikai alapképzés

Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!

Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha

 • tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,
 • nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban,
 • ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben,
 • magyar állampolgár,

A 35 órás alapfokú informatikai képzés célja az infokommunikációs eszközök megfelelő használata (számítógép, notebook, okostelefon, stb.)
(„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés”)
Megfelelő érdeklődő esetén a képzés a településén indul!
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap, alkalmanként 3 x 45 perces vagy 4 x 45 perces tanórákkal.

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.
A részvétel feltételeiről 2017. április 27-én 17:00 órától tájékoztatót tartunk a hetesi Faluházban. (Hetes, Vikár B. u. 74.)

Miért ne tarthatná Ön is a kapcsolatot barátaival, családjával, az internet segítségével?

JÖJJÖN EL, HALLGASSA MEG A TÁJÉKOZTATÓT!
További információ kérhető:
Radics Natália GINOP 6.1.2 mentor 06-70-684-9780

Tájékoztatás hulladéklerakás lehetőségeiről

Tisztelt Lakosság!

Az alábbi összefoglalóban tájékoztatjuk Önöket a Kaposvár és környékén lévő hulladékleadás lehetőségeiről, telepek nyitva tartásairól és az ott leadható hulladékok fajtájáról.

1. Kaposvár Inert Hulladékkezelő telep

7400 Kaposvár, külterület 0121/59. hrsz.

Az építési bontási hulladék lerakó/kezelő rendszerhez csatlakozott önkormányzatok területén élő háztartások részére évente egy alkalommal térítésmentesen  lehetőséget  biztosít legfeljebb 500 kg mennyiségű hulladék elhelyezésére. Az egyénileg beszállított hulladék abban az esetben fogadható be, amennyiben a hulladék összetétele megfelel a  telep  működési engedélyének, azaz többnyire ásványi eredetű.

 Nyitva tartás

Hétfő 6:00 - 15:20
Kedd 6:00 - 15:20
Szerda 6:00 - 15:20
Csütörtök 6:00 - 15:20
Péntek 6:00 - 15:20
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

 

2.Kaposvári Hulladékudvar

Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ szomszédságában, a 610-es úton a taszári körforgalom előtt

Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 8:00 - 12:00
Szerda 8:00 - 19:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek 8:00 - 12:00
Szombat 8:00 - 12:00
Vasárnap Zárva

 

3. Nagybajomi Hulladékudvar
6619-es számú Kutas felé vezető út mellett

Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 19:00
Csütörtök Zárva
Péntek 8:00 - 13:00
Szombat 8:00 - 13:00
Vasárnap Zárva

 

4. Hőgyészi hulladéklerakó

63127. számú Kalaznó felé vezető út mellett

Nyitva tartás

Hétfő Zárva
Kedd 8:00 - 12:00
Szerda 8:00 - 19:00
Csütörtök 8:00 - 12:00
Péntek 8:00 - 12:00
Szombat 8:00 - 12:00
Vasárnap Zárva

A hulladékudvarokban leadható hulladékok listája:

A hulladékudvarban elsősorban a háztartásban elkülönítetten gyűjtött másodnyersanyagok, így papír-, műanyag-, fém-, üveg-, és zöldhulladékok adhatók le. Lehetőség van továbbá a lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, elektronikai berendezés, fénycső, izzó, fáradt olaj, stb.) és építési bontási hulladékok (csempe, ablakkeret, tégla, beton) háztartási mennyiségű térítésmentes beszállítására azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek közszolgáltatásii díjhátralékkal.

A hulladékudvart kizárólag a lakosság veheti igénybe, személyigazolvány és lakcímkártya felmutatásával.

Hirdetmény engedély nélkül létesített kutak legalizálásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.


A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb
2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

 • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 • a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
 • a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása
 • A kérelemhez mellékelni kell:
 • Műszaki adatlapot
 • A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű,
     akár a kérelmező által elkészített tervet
 • Eljárási illeték: 5.000 Ft értékű illetékbélyeg
 • A kérelem benyújtható: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban
 • Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.hetes.hu oldalról

Kapcsolódó dokumentumok letöltése

Tájékoztató az engedély nélküli kutak engedélyezéséhez

III. Mesterecset Pályázat

A Magyar Államkincstár minden évben jelentős eröfeszítéseket tesz befektetési szolgáltatásainak népszerüsítése érdekében. A Kincstár a befektetési- és pénzforgalmi szolgáltatói jelenlétének erősítése érdekében 2015. évben rendhagyó, hagyományt teremtő rendezvényt szervezett 1. Mesterecset Pályázat néven, ezáltal is növelve szolgáltatói ismertségét, támogatva jelenlétének köztudatba építését, közreműködve az Államadósság Kezelő Központ Zrt. termék népszerüsítésében.
A Mesterecset Pályázat célja és sikere okán, az elmúlt két rendezvényhez képest az idén a korosztályi határokat és a benyújtandó müvek típusát szélesítve, az alábbi paraméterek mentén történik a pályázat meghirdetése:

Pályázók köre: 6-18 éves korosztály

Pályázat választható témái:
Forintokat gyűjtögetek- a jövőbe befektetek!
(6-14) Mert megtakarítani érdemes! ( 15-18)

Pályázat benyújtásának időszaka: 2017. április 1.- 2017.június 15.

Eredményhirdetés, díjátadó: 2017. augusztus 25

Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt, tervezetten a Kincstár Színháztermében kerlll megrendezésre.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/5991/

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya, mint első fokon eljáró szerv

Bodrog, Csombárd és Hetes községek közigazgatási területén valamennyi ebre (beleértve a pásztorebeket is) ebzárlatot valamint legeltetési tilalmat rendelt el

2017. április 07. és április 27. között.

A zárlat alatt minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát, és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állatok befogásáról az Önkormányzat gondoskodik. Legelőre állatok nem hajthatók. 

Az ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről szóló határozat ide kattintva megtekinthető.

 

Eboltás - 2017

 ÉRTESÍTÉS EBEK KÖTELEZŐ OLTÁSÁRA

Az eboltás helyszíne: Hetes, Rákóczi u. 34. (Önkormányzat udvara)
Az eboltás helyszíne: 2017. április 4.(kedd) 16:00 - 18:00 óra

 

Oltáskötelezett minden 3 hónapos kornál idősebb eb. A kutya felvezetését és biztonságát a tulajdonos végziEbtartás csak chippel ellátottan lehet a lakókörnyezetünkben.

 

A veszettség elleni oltás (gyógyszer) ára

4.000,-Ft

Chip ára

3.500,-Ft

Könyv ára

600,-Ft.

Háznál oltás díja

5.000,-Ft/eb.

A chipeztetést és oltatást elmulasztó ebtartó szabálysértést követ el, aki bírságolva lesz a szabálysértési hatóság által.

 

OLTÁSI IGAZOLVÁNYT(könyvet) kérjük hozza magával.

Az oltás helyén kell a díjat megfizetni.

Megértő szíves közreműködésüket köszönjük.

(Más állatorvossal oltatott eb könyve bemutatandó a hivatalnál)

Oltás Csombárdon

Az eboltás helyszíne: Csombárd, Kossuth Lajos u. 54. (Önkormányzat udvara)
Az eboltás helyszíne: 2017. április 5. (szerda) 17:00 - 18:00 óra

 

Dr. Szalay Szabolcs
állatorvos

 

Pince, nyaraló és hétvégi-ház tulajdonosok figyelmébe!

A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A családi és hétvégi házak, pincék között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi állandóan lakott, addig az utóbbiakban a tulajdonosok csak időszakosan jelennek meg hosszabb-rövidebb időre. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell megszervezni. Az épületek védelmi jellegében sok közös elem található.

 • A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű mechanikai berendezéseket! Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével, jó eséllyel megakadályozható a behatolás! A pincéről, padlásfeljáróról, melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se feledkezzen el!
 • Tartsa rendben ingatlanját, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek. Szerszámait, létráját is tartsa zárható helyen!
 • Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyaikat ne hagyja ott a hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Az ott maradókról készítsen értékleltárt, jegyezze fel azonosítóikat, ill. fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem rendelkező berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor), majd ezt jegyezze fel az értékleltárba, és lehetőség szerint fotózza le!
 • Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltessen fel riasztóberendezést! Tovább fokozhatja a biztonságot, amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre bízza ingatlanja védelmét.
 • A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!

A Rendőrség elérhetőségei:

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Kaposvár, Szent I.u.14/c.
Telefon: 82/502-700

Rendőrkapitányság – Kaposvár
Kaposvár, Szent I.u.12.
Telefon:82/502-700

Rendőrkapitányság - Fonyód
8640 Fonyód, Vitorlás u.2.
Telefon:85/560-990

Rendőrkapitányság – Siófok
8600 Siófok, Sió u.12-20.
Telefon: 84/519-150

Rendőrkapitányság – Barcs
7571 Barcs, Köztársaság u.4.
Telefon:82/463-085

Rendőrkapitányság – Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u.55.
Telefon: 85/515-150

Rendőrkapitányság – Nagyatád
7500 Nagyatád, Zrínyi u.7.
Telefon:82/553-210

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
8600 Siófok, Mártírok u. 7.
Telefon:84/310-712

Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE változtassa meg a helyszínt, és azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!

Hetesi Mese-Vár Óvoda beiratkozás 2017

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném értesíteni azokat a kedves szülőket, akiknek gyermeke 2017.08.31.-ig betölti a 3. életévét, az óvodai beiratkozás időpontjáról.

2017.04.20.-án 8-12 óráig
2017.04.21.-én 12-16 óráig
2017.04.24.-én egész nap.

Amit a beiratkozáshoz hozni kell:


A gyermek

 • születési anyakönyvi kivonatát
 • lakcímkártyáját
 • TAJ kártyáját
 • oltási könyvét

A szülő

 • személyigazolványát
 • lakcímkártyáját

Lehetőségük van ekkor betekintést nyerni az óvodai életbe, ismerkedni az óvoda dolgozóival. Megismerkedhetnek pedagógiai programunkkal, házirendünkkel, az óvodánkban lévő alternatív lehetőségekkel.


Szeretettel várjuk Önöket és gyermeküket.

Tisztelettel:

Kurjancsek Zoltánné
óvodavezető

Értesítés a Somssich Imre Általános Iskolában a beiratkozás időpontjáról

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Somssich Imre Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévre az első osztályos gyermekek beiratkozása a következő napokon lesz:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-17.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-17.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Óvodai szakvélemény – Szakértői vélemény, ha van
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya
 • Személyi igazolvány /ha van/

Jakab József
intézményvezető

Időszakos vízhiány

A DRV Zrt tájékoztatása alapján Hetes településen

2017. április 5-én
8:00 és 14:00 óra között

a tároló tervezett mosatása, tisztítása miatt előfordulhat nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány.

Az érintett területen a fenti időpontban a DRV Zrt tartályautóval biztosítja az ivóvízellátást.

ÖNFELEDT GYERMEKMOSOLYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY - BÁLI TÁMOGATÓ LISTA 2017

Anyagi támogatások:

 

Pavelka Béla Hetes 100.000 Ft
Hetes Község Önkormányzata Hetes 100.000 Ft
TGM Kft. Kaposvár 90.000 Ft
Kapos Ternero Kft. Hetes 75.000 Ft
Laczó Bálint Hetes 70.000 Ft
KVIKSZ Kft. Kaposvár 50.000 Ft
Vikár Béla Termelőszövetkezet Hetes 30.000 Ft
Jakab József Kaposvár 20.000 Ft
Pelőcz Sándor Hetes 10.000 Ft
Haris Jenő Hetes 10.000 Ft
Büki Tibor Somogysárd 10.000 Ft
Dr. Egervári Csaba Kaposvár 10.000 Ft
Szücs Géza Kaposvár 10.000 Ft
Présel József Csombárd 10.000 Ft
Fentős Zoltán Somogysárd 10.000 Ft
Gál Ramóna Hetes 6.000 Ft
Dr. Révfalvi Mónika Hetes 5.000 Ft
Király Lászlóné Hetes 5.000 Ft
Németh Tamás Hetes 5.000 Ft
Dr. Tóth Jenő BT. Hetes 5.000 Ft
Kiss-Vajda Antal Hetes 3.000 Ft

 

Egyéb támogatások:

 

Assisi Szolgáltató Kft. Budapest
Bakai Tamás Hetes
Bene János Kaposvár
Bézsenyi József Hetes
Ezüstjuhar Nyugdíjasház Hetes
Horváth Istvánné Hetes
Jusztina Cukrászda Mezőcsokonya
Kurjancsek Zoltán Hetes
QLR PC Bontó Kaposvár
Tar Zsolt Juta
Tóth Tiborné Somogysárd

 

Munkával, támogatói jeggyel segítők:

 

Bakó György Kadarkút
Bartekné Bayer Emese Hetes
Békei Péter Hetes
Bősze Ágnes Hetes
Czippán Ibolya Somogyfajsz
Éhl Fülöp Hetes
Fenyvesi Zsolt Hetes
Fenyvesiné Tamás Zsuzsanna Hetes
Fonai Mária Hetes
Fujsz Dezső Hetes
Győrfi Norbertné Csombárd
Hardi Balázs Hetes
Haris Jenő Hetes
Horváth Mária Hetes
Horváth Viktória Hetes
Holozsi Zoltán Hetes
Illés Szilvia Hetes
Ivánczai Dóra Csombárd
Jakab Kristóf Kaposvár
Karl Anett Somogysárd
Kurjancsek Zoltán Hetes
Kovács Bálint Hetes
Jakab Kristóf Kaposvár
Karl Anett Somogysárd
Laczó Zita Hetes
Nagy Gyuláné Csombárd
Nagy Renáta Hetes
Nemes Alfréd Hetes
Nemesné Hardi Dóra Hetes
Pozsgai Józsefné Csombárd
Szabó Lászlóné Csombárd
Szabó Tamara Hetes
Szlifkáné Sági Erika Somogysárd
Szolga Edit Hetes
Szomoru Dominika Hetes
Szücsné Békei Gyöngyi Hetes
Vajay István Hetes
Vajayné Barabás Anita Hetes
Walkszhöfer Mónika Kaposvár

 

Tombolafelajánlások:

 

Alfa-Gumi Kaposvár Kft. Kaposvár
Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Böhönye
Bódog Csaba Dombóvár
Czakóné Dékány Melinda Hetes
Dr. Albertné Vancsura Andrea Mezőcsokonya
Fentős Zoltán Somogysárd
Fino-Food Kft. Kaposvár
Fotoshop – Klencsár Gábor Kaposvár
Horváth Anikó Hetes
Horváth Mária Hetes
Illés Szilvia Hetes
Kapos-Coop Zrt. Kaposvár
Király Fivérek Kft. Marcali
Király Lászlóné Hetes
Kiss Attila Somogysárd
Kiss Virág Hetes
Kissné Lang Mária Hetes
Kleopatra fodrászat Hetes
Kollár Károlyné Somogysárd
Kovács Gábor Csombárd
Kozma Stefánia Hetes
Laczó Zita Hetes
Laczóné Tóth Anett Hetes
Oros Gumiszervíz Juta
Pisákné Nagy Nikolett Hetes
QLR PC Bontó Kaposvár
Sándor Tiborné Hetes
Scherer Szilvia Hetes
Szabó Lászlóné Csombárd
Tánczos Tibor Hetes
Török Tiborné Hetes
Tüskevár Patika Kaposvár
Vajayné Barabás Anita Hetes
Vikár Béla Horgászegyesület Hetes

Kapos Ternero álláshirdetés - Csomagoló

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja csomagolót(férfi) keres azonnali belépéssel. Munkaidő napi 8 óra!

Telefonszám: 82/510-299.

14-352350-404 vadászterület tulajdonosi gyűlés

Hirdetmény

Vadászterületek kijelölése

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban Vtv.) 11/A. § (1) bekezdése alapján a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület határát újból meg kell állapítani.


A Vtv. 11. § (2) bekezdése lapján a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. március 31-ig, a következő vadgazdálkodási üzemterv időszakára a vadászterület határára vonatkozó ajánlást (a továbbiakban: ajánlás) tesz közzé. Az ajánlás az érintett vadászterület, valamint az érintett vadászterület tájegységéhez tartozó szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterületek térképi megjelenítését, azonosításra alkalmas adatait tartalmazza, mely ajánlást a Kormányhivatal a Vtv-ben meghatározott módon harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi.

A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése alapján az ajánlást tájékoztató jelleggel az önkormányzatoknak is közzé kell tenni.

14-352360-404 kódszámú vadászterület határai

Sajtóközlemény - HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

2017. január 26.

Sajtóközlemény

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

Hetes Község Önkormányzat, mint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata sikeresen pályázott informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztés eredményeként a Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda községek önkormányzatai feladatait ellátó Hivatal csatlakozik az ASP központhoz.

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 22-én meghozott döntése értelmében Hetes Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 kódszámú, "HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" című pályázatát 5.999.930,- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.

A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

Hetes, 2017. január 26

„HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA