Közlemény a 2016/2017. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Közlemény
a 2016/2017. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési­oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint, az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: Központ) részére.

Fentiek alapján a 2016/2017. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozom meg, és teszem közzé:

2016. április 14. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2016. április 15. napján (pénteken) 8 órától 19 óráig

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola, köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-Je és április 30-a között -a kormányhivatal által közleményben . vagy hirdetményben közzétett időpontban -köteles belratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasltó döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés Jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosltó iskola első évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a Járási hivatal Jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles belratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállltott személyi azonosítót és lakclmet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére lrásban közölni, azaz -az eljárásban -tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasltó döntést hozni. (elsőfokú határozat).

Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogoNoslati lehetőséggel élhet. A szülő a Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számltott 15 napon belül. Az eljárást megindltó kérelmet az adott intézmény fenntartójához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához kell benyújtani. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a Jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony létesítésével, kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztositó iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján érteslti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési­oktatási intézmény körzetében van.