FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSRE - 2020.

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 85 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetes Község Önkormányzatánál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Hetesi lakos, akinek:

  • a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
  • a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
  • a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 16-ig.

A kérelmek elbírálásáról Hetes Község Önkormányzata zárt ülésen dönt 2020. október 20-ig

 

Kérelem letölthető:
http://hetes.hu/dokumentumok/szocialis-ugyek/