Avar és növényi hulladék nyílttéri égetése

Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-30 -tól
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Hetes Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

 

1. § A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

2. § A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Hetes Község közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet személyi hatálya Hetes Község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

 

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és növényi hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül; 


II. Fejezet
Részletes rendelkezések

 

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

 

5. § (1) A községterületén az avar és növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az avar és növényi hulladék égetés tilalmának hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a települési szilárd hulladék begyűjtését végző közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6. §[1](1) Az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése egész évben a nyári hónapok – június, július és augusztus – kivételével 08-18 óra között végezhető hétfői és csütörtöki napokon.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakokban sem végezhető égetés munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.

(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

 

7. § (1) Nyílttéri égetés során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

(2) Az avart és növényi hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(4) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

8. § (1) Aki Hetes Község közigazgatási területén az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi [6.§ (1)],150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlására Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

 

III. Fejezet
Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet 2013. április 1-én. napján lép hatályba.

(2) Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2008.(I.30.) Ör. hatályát  
            veszti.

 

Hetes, 2013.március 14.

 

                 Török Tiborné                                                                  Laczóné Hardi Márta

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

[1]

A 6. § a 8/2017. (VIII. 29.) ÖR. 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 08. 30-tól.