TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00088

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00088

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00088 A kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata A fejlesztés tárgya, célja: Településfejlesztés Hetesen A szerződött támogatás összege: 258 891 395,- Ft A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31. A projekt tartalmának részletes bemutatása: A projekt keretében kerül sor Hetes Község Önkormányzatának a közösségi, és kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet is magában foglaló faluház épületének külső-belső felújítására, valamint új szolgáltató tér kialakítására a meglévő épületen belül. A beruházással érintett faluház minden társadalmi csoport előtt nyitva áll. Az épület vegyesen ad helyet gazdasági és közösségi funkciónak. A projekt biztosítja a szolgáltató helységek felújítását és két új szolgáltató tér kialakítását, amely e település egész lakossága számára igénybe vehető. A fejlesztéssel a posta (közszolgáltatás), valamint két szolgáltató (fodrászat és kozmetika) akadálymentes elérése is megvalósul. Továbbá ugyanazon épületben, közösségi szintér kialakításával a nyugdíjasok és civil szervezetek kapnak helyet tevékenységük és feladataik ellátására színvonalas környezetben. Emellett ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kerül kialakításra a faluház, illetve a park mellett. A faluház és az élelmiszerbolt előtti autóbuszváróhoz vezető járdaszakasz közlekedési felületének akadálymentesítése megtörténik, illetve a faluközpontban buszöböl létesül, akadálymentes peron kerül kialakításra, akadálymentes járdakapcsolattal. Ezen kívül a megállóhelyen új, nagyobb létszámot befogadni képes váróhelyiség épül, valamint megújulnak a faluközpont önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületei. A faluházban és környezetében free wifi kerül kialakításra. A projekt a fentiekben ismertetett integrált infrastruktúra-fejlesztéssel kiemelten hozzájárul a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kimondottan a fiatalok helyben maradásához. Egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítja, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely elősegíti a társadalmi jólét érzetének növekedését azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, jogviszony igazolással, igazolás egy lakcímen élőkről és közös háztartásban élők jövedelem igazolásával Hetes Község Önkormányzatán kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3. A pályázat kötelező mellékletei "A" típus: A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Hatósági Bizonyítvány a pályázóval egy lakcímen élőkről.(KAB) A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van). A pályázat kötelező mellékletei "B" típus: Iskolalátogatási igazolás. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Hatósági Bizonyítvány a pályázóval egy lakcímen élőkről. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van)

Tájékoztató❗

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi Kirendeltsége 2023.09.26-án áramszünet miatt zárva lesz, ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük! Tisztelettel: Pavelka Béla polgármester

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Hetes Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre. (2) Hetes Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít - az elnyert támogatás mértékéig - azoknak a hetesi személyeknek, akik az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, életvitelszerűen Hetesen élnek, és az e rendeletben meghatározott formai követelményeknek megfelelő igénylést nyújtanak be. Hetes Község Önkormányzata az így nyújtott támogatásért ellenszolgáltatást nem kér. 2. § Hetes Község Önkormányzata egy kérelmező részére, családonként maximum 3 erdei m3 fát biztosít. 3. § Azonos lakóingatlanban lakó személyek közül, csak egyik személy részére állapítható meg támogatás. II. A kérelem benyújtásának szabályai 4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá a hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A szociális célú tűzifa iránti kérelmet a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi Kirendeltségén kell benyújtani e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon. (3) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a helyi adóhatóság a NAV Somogy Megyei Igazgatóságát az Önkormányzat a család jövedelmi viszonyairól informálja. Az Önkormányzat az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni. 5. § Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 21.000,- Ft/m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2.000,- Ft/m3+áfa összeggel, valamint a szállítási költség + áfával egészíti ki. III. Jogosultak körének meghatározása 6. § (1) E rendelet alapján szociális célú tűzifára irányuló igényt nyújthat be, minden hetesi lakos, amennyiben: a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik b) a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át nem haladja meg. c) a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik. (2) Nem lehet a támogatást megállapítani annak a személynek, a) akinek a lakóingatlanában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés nem működik, b) aki erdőgazdálkodó, c) aki a nem lakott, vagy nem lakás céljára használt ingatlan fűtésére kéri a támogatást. 7. § (1) A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család (2) Amennyiben az igénylések mértéke, az odaítélhető fa mennyiségét meghaladja, abban az esetben az előnyben részesülők közül azok élveznek előnyt, akik több- legalább kettő- kategóriának is megfelelnek. 8. § A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen: a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazoló szelvénye és megállapító határozata. b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében: munkáltató által kiállított hivatalos keresetigazolás, egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagja esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak. c) alkalmi munkát végzők esetében: egyszerűsített munkavállalásról kiállított igazolás, a tevékenységet végző által adott nyilatkozat. 9. § A támogatás további feltétele a lakókörnyezet rendben tartása is. Ennek megfelelően a kérelmező által életvitelszerűen lakott háznak, udvarnak, kertnek az elhanyagolása, a karbantartásának elmaradása esetén a képviselő-testület a kérelmet elutasítja. IV. A beérkezett kérelmek elbírálása 10. § A támogatás iránti kérelmek beérkezésének határideje: 2023. október 13. 11. § (1) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület zárt ülésén történik 2023. október 20. napjáig. (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet (kórházi gyógykezelés, váratlan betegség, napi megélhetési gondok, megfelelő élelmezés hiánya, önhibán kívüli átmeneti nehéz anyagi helyzet) fennállása esetén a 6. § b) pontjában meghatározott jövedelemhatároktól az ügyfél javára 30%-kal el lehet térni. 12. § (1) Hetes Község Önkormányzata a támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2024. február 15 napjáig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31. napjáig történhet meg. (2) Hetes Község Önkormányzata a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé a belügyminiszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. V. Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 1-jén hatályát veszti. Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. szeptember 20-án kihirdetésre került. Kérelem az alábbi linkről letölthető: http://www.hetes.hu/upload/dokumentumok/szocialis-ugyek/1b068ef60f27eb41318bd00a8c0fdd3c1695361050.pdf

Közmeghallgatás

Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 9-én (Kedd) 18:00 órakor Közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Kultúrház (Hetes, Vikár Béla utca 1.). Napirend: 1. Tájékoztató a képviselő-testület 2022. évi munkájáról, az elért gazdálkodási eredményekről, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a folyamatban lévő beruházásokról, tervekről. Előadó: Pavelka Béla polgármester 2. Tanyagondnok beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről. Előadó: Csima Tibor tanyagondnok 3. Közérdekű kérdések, javaslatok Kérem, jöjjenek el, mondják el véleményüket, tervezzük együtt Hetes Község további fejlődését. Hetes, 2023. május 04. A képviselő-testület nevében: Pavelka Béla polgármester

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6772 Intézményi iktatószám: SKÖH/122/2023. ÁLLÁSPÁLYÁZAT SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzatok és intézmények az államháztartás rendje szerinti pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos feladatok ellátása az ASP rendszerben. Az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének kezelése, gazdasági események kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, kötelezettségvállalások rögzítése, nyilvántartása. Közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő jelentések és adatszolgáltatások előkészítésében. Közreműködés a leltározási és selejtezési feladatokban. Költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítése. Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Somogyjád Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal (7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.) címre történő megküldéssel. (Borítékra kérjük feltüntetni az intézményi iktatószámot: SKÖH/122/2023.; Elektronikus úton: a jegyzo@somogyjad.t-online.hu e-mail címre; Személyesen a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.) A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt Dakos Péter jegyző nyújt a +3630/828- 3273-as telefonszámon. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában meghatározottak az irányadók. Munkáltató a próbaidőt 6 hónapban határozza meg. Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6772 Intézményi iktatószám: SKÖH/122/2023. - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség - Magyar állampolgárság - Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása - Erkölcsi bizonyítvány Elvárt végzettség/képesítés: - Középfok, Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog, m.n.s., Pénzügy - számvitel Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1 Egyéb pályázati feltétel meghatározása: - Pályázat részeként benyújtandó 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Járművezetői engedély kategória: B Pályázat elbírálása során előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: - Felsőfokú szakképzés, Mérlegképes könyvelő A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák: - Dokumentumkezelő-iktató - Középszint - Számviteli-pénzügyi - Középszint - Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint - Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: - Önállóság (alap) - Hatékony munkavégzés (alap) - Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb) - Határidők betartása (egyéb) - Összefüggések megértése (egyéb) KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6772 Intézményi iktatószám: SKÖH/122/2023. A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: - végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata - egyéb - fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján - adatkezelési nyilatkozat A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.28. 00:00 A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot személyes meghallgatást követően a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 00:00 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.somogyjad.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03. Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.18. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (MFP-ÖTIK/2021) Projekt címe (azonosító száma): Orvosi szolgálati lakás felújítása Hetesen (3284550816) A szerződött támogatás összege: 26.999.997,- Ft Támogatás mértéke: 100% A projekt tartalmának rövid bemutatása: Magyar Falu Program „Orvosi szolgálati lakás felújítása Hetesen” című projekt keretében Hetes Község Önkormányzata a háziorvos szolgálati lakásának felújítását valósította meg. Az épület felújítása, homlokzati hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, födém szigetelésére, valamint a belső szerkezetek felújítására koncentrálódott. Célunk volt a háziorvosunk részére egy felújított, korszerű berendezésekkel felszerelt szolgálati lakás biztosítása. A felújítás kapcsán az épülethatároló szerkezeteinek szigetelése homlokzati és belső nyílászárók cseréjére került sor. A homlokzat szigetelése a belső térben elbontásra és megújításra kerültek. A lábazat 8 cm vastag XPS szigeteléssel került ellátásra. A födém szigetelése 16+10 cm vastag KNAUF INSULATION MPE szigetelő lemezzel történt. A belső padlóréteg elbontásra és újraépítésre került. 15 cm kavicságyazatra 10 cm hálóerősítésese monolit vb. lemez készült, mely 1 réteg oxidbitumenes talajnedvesség elleni szigetelés készült alapozóval. Erre AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés került elhelyezésre 8 cm vastagságban. Majd 6 cm vastag aljzatbeton készült C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal rendelkező betonból. Erre készült a belső burkolat, mely melegpadlós helyiségek tekintetében laminátpadló, hidegburkolatú helyiségekben járólap. A vizesblokk a burkolatok alatt kent szigeteléssel ellátásra került. Cserélve lettek a belső ajtók, és megtörtént az épület belső festése. A villamos hálózatot védőcsőbe helyezett műanyag bevonatos rézvezetékkel a vonatkozó szabványok előírásai szerint kellett elkészíteni. Helyiségenként központi világítótestek és szükség szerint dugaljak lettek kialakítva a berendezések csatlakoztatása számára. A fűtési rendszer teljes mértékben cserére került. Vezetékek padlóba süllyesztve kerültek elhelyezésre. A Hőterm állandó hőmérsékletű kazán egy korszerű kondenzációs kazánra lett kicserélve külső hőmérsékletérzékelővel, mely biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.

Tájékoztató négy napos munkahétről és igazgatási szünetről

Tisztelt Hetesi Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a növekvő rezsiköltségek miatt 2022. december 1. napjától a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal működésében is változások lesznek. A fenntartó önkormányzatok döntése értelmében a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.), kirendeltségén (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) és ügyfélfogadási helyén (7444 Osztopán, Fő u. 11.) 2022. december 1. napjától 2023. március 31. napjáig négy napos munkahét bevezetésére kerül sor. A négynapos munkahét keretében a Hivatalban az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig a megszokott rendben zajlik, ebben az időszakban a pénteki munkavégzés megszűnik. Annak érdekében, hogy Önök, mint a Hivatal ügyfelei minél kevesebbet érezzenek a változásból született meg ez a döntés, hiszen a pénteki napokon a Hivatalban a korábbiakban sem volt ügyfélfogadás. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenntartó önkormányzatok a Kormány 460/2022. (XI. 10.) rendelete alapján 2022. december 22 – 2023. január 6. közötti időtartamra a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendeltek el. Az igazgatási szünet teljes időtartama alatt az ügyintézés szünetel a Hivatalban. Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben – haláleset anyakönyvezése – előzetes egyeztetést követően kerül sor az ügyintézésre. Időpont egyeztetés miatt Hetesen Pavelka Béla polgármester urat kell keresni a 30/937-5331-es telefonszámon.

Csillagszem Bölcsődében kisgyermeknevelő munkakör betöltésére pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csillagszem Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődés korú gyermekek gondozása és nevelése a jogszabályi-, a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Kisgyermeknevelő munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: • Kiváló szintű együttműködési készség, • Kiváló szintű gyermekközpontú szemlélet, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korczné Vince Judit nyújt, a 30/4851179 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: • Elektronikus úton Korczné Vince Judit részére a csillagszembolcsi@gmail.com E-mail címen keresztül • Személyesen: Korczné Vince Judit, Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10. . A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidővel) Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős – heti 40 óra A munkavégzés helye: Mezőcsokonya község közigazgatási területe A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, dokumentáció vezetése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó Pályázati feltételek:  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendelet 3.számú mellékletében felsorolt végzettség: szociális gondozó és ápoló  felhasználói szintű számítógép ismeret, Word, Excel, internet használat,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  hasonló feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat,  határozottság, döntésképesség, gyakorlatiasság, jó szervezőkészség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatok kezeléséről. A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően 2022. március 1. nap A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20. A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton: Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 7443 Somogyjád Fő u. 8.  személyesen: A fenti címen, Bőzsönyné Benke Kata gazdasági ügyintézőnél A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást és a benyújtott dokumentumok értékelését követően Mezőcsokonya község polgármestere véleményének kikérését követően az intézmény vezetője dönt a munkavállaló személyéről. A pályázók hivatalos értesítést kapnak a döntésről. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető nyújt, telefonos elérhetőség: 30/257-5008 A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25. Somogyjád 2022. február 1. Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető sk.

Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021

Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 Kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021) Projekt címe (azonosító száma): Sétáló utca felújítása Hetesen (3279948389) A szerződött támogatás összege: 26.995.480,- Ft Támogatás mértéke: 100% A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021” alprogramja keretében Hetes Község Önkormányzata a Sétáló utca (527,5 m hosszon) aszfaltozását, portalanítását valósította meg. Az útburkolaton a tönkrement réteg marása után, és az alsórétegek feltárt kátyúsodott felületeinek javítását követően 1582,5 m2 felületen egyréteg AC-11 aszfalt kopóréteggel erősítettük meg az útburkolatot. A marást követően egy vékony aszfaltréteg kerül, mely után üvegszálas háló került leterítésre, amely a repedezett rétegek összetartását erősíti meg. Az aszfaltrácsra AC-11 aszfalt kopóréteg került. Végül a padka felszínét a túltöltéses szakaszokon el kellett marni, és az új burkolatszintig a teljes felületén, 1055 m2-en M22 mészkő zúzalékkal kellett feltölteni és lehengerelni. Az kivitelezéssel, aszfaltozással az út már alkalmas a járművek és gyalogosok közlekedésére, nem jelent baleseti kockázatot. A projekt sikeres megvalósításával településünk egyik legforgalmasabb utcája felújításra került az ott lakók igényei szerint.

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00010

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00010

Kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata Projekt címe: Belső-Somogy értékeinek megőrzése Szerződött támogatás összege: 57 547 840 Ft Támogatás mértéke (%-ban): 100 % Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.01.30. Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00010 Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében egy, Kaposvártól északi irányban található, egymással érintkező települések konzorciuma által megvalósításra kerülő integrált rendezvénysorozat valósul meg. A konzorcium vezetője Mezőcsokonya, a konzorciumban 17 település vesz részt. A megvalósulásra kerülő rendezvények a résztvevő települések számára garantálják a nagyszámú résztvevő bevonását, illetve a közös rendezvényeken való részvétel lehetőségeit. A projekt keretében több rendezvény is megvalósításra kerül úgymint Online civil fórum; Online vállalkozói fórum; Ismeretterjesztő előadássorozat; Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat; Filmklub; Könyvklub; Közösségi kiállítás; Egyéb kulturális programok. A rendezvények egyik fontos eleme a gasztronómia, mint a résztvevő települések identitásának egyik legfontosabb eleme, azonban több, kapcsolódó elem is beépítésre kerül a programtervbe. Minden településen tervezi közbiztonsági és bűnmegelőzési, valamint a közlekedésbiztonságot javító rendezvények vagy rendezvényelemek megvalósítását is. Szintén kiemelten fontos pontja a projektnek helyi szakemberek képzése és tanulmányutak megvalósítása.

Szerződéses katonai szolgálat

Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad? Jelentkezz szerződéses katonának! A jelentkezés feltételei: • Önkéntes alapon történő jelentkezés. • 18. életév betöltése • Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés. • Büntetlen előélet • Meghatározott iskolai végzettség, szakképesítés – legalább 8 általános iskolai végzettség!!! • Magyar állampolgárság. • Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság. • Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó törvény szerinti korlátozásait. • Szerződéses legénységi beosztás esetén legalább 3 év időtartam, tiszti vagy altiszti beosztásokban minimum 5 év, maximum a szolgálati nyugdíj korhatárig. A próbaidő 6 hónap. Jellemző beosztások, például az alábbiak a teljesség igénye nélkül: gépkocsivezető, harcjárművezető, egészségügyi katona, tűzszerész, specialista, szerelő, (mester) lövész, felderítő, tüzér, díszelgő, géppuskairányzó, légvédelmi lövész, műszaki, műszerész stb. A katona részére adható juttatások, járandóságok: Szerződéskötési díj: br. 100.000 ft Havi illetmény: honvédelmi szolgálati díjból és alapilletményből tevődik össze: legénységi beosztásokban közkatonától – szakaszvezetőig: Beosztáshoz rendszeresített rendfokozat Érettségi vagy magasabb iskolai végzettség bruttó Érettségi vagy magasabb iskolai végzettség nettó Érettséginél alacsonyabb iskolai végzettség bruttó Érettséginél alacsonyabb iskolai végzettség nettó közkatona (első 1 év) 299.747 199.332 255.304 169.777 őrvezető 303.092 201.556 269.760 179.390 tizedes 303.984 202.149 281.764 187.373 szakaszvezető 307.329 204.374 307.329 204.374 altiszt (őrmester) és tiszti (hadnagy) beosztásban: Viselt rendfokozat STANAG 6001 pótlék (angol nyelvvizsga) Minimálisan elérhető bruttó összilletmény Minimálisan elérhető nettó összilletmény őrmester (altiszt) - 340.967 226.743 hadnagy (tiszt) 27.563 412.987 274.636 3 évente fokozati vizsga függvényében növekszik a fizetés legénység beosztásban 4.460 Ft és 8.920 Ft között. altiszt esetében 4.460 Ft és 11.150 Ft között tiszt esetében 6.690 Ft és 13.380 Ft között. Illetménypótlékok: rendszeres és eseti pótlékok, például idegennyelv-tudási pótlék STANAG 6001 pótlékra (Nem kiemelt nyelvből „C” nyelvvizsga esetén bruttó 4.594 – 22.969 Ft havonta, kiemelt angol, német, francia nyelvből „C” nyelvvizsga esetén bruttó 6.913 – 45.893 Ft havonta), Szerződés-hosszabbítási díj: a legénységi állomány tagja, ha a szerződését szerződés-hosszabbítási díjra jogosult. A szerződés-hosszabbítási díj összege vállalt szolgálati évenként változó mértékű, évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra. Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap. Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV esetén a menetjegy vagy bérlet árának 86%-a. Gépjárművel történő munkába járás esetén 15 Ft/km összegű norma folyósítható (településen belül nem). Ruházati illetmény: A szerződéses tisztek, altisztek ruházati utánpótlási illetményre, a szerződéses legénységi állományúak pedig természetbeni ruházati ellátásra jogosultak. Mértékét évente HM utasítás határozza meg. Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú katona laktanyai elhelyezésre jogosult. 2021.-től albérlettámogatás is jár a legénységi állományú katonának is! ( 54.000.- ft/hó) A szerződéses tisztet, altisztet amennyiben szerződéses szolgálatban már 5 évet eltöltött és összesen legalább 10 év szolgálatot vállalt, szolgálati lakás biztosítható. Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes visszafizetendő támogatás.850.000 Ft. Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke havi bruttó 1.000 Ft, melyet a tárgyhavi illetménnyel kell folyósítani. Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes nyugdíjbiztosító pénztári tagság esetén a tagdíj befizetése mellett bruttó 7.100 Ft tagdíj kiegészítést biztosít a Magyar Honvégség – minimum tagdíj a bruttó bér legalább 1%-a.. Visszailleszkedési támogatás: a szerződésben vállalt szolgálati idő leteltével, a szolgálati viszonyban töltött idő alapján változó mértékű, 1-10 havi távolléti díjnak megfelelő összeg. Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell eltelnie, előnyt jelent a kiválasztásnál az önként jelentkezés. Fontos tudni, hogy beleegyezése nélkül is vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra (is) 6 hónapra. Egyéb juttatás: amennyiben a béren kívüli juttatások évenkénti bruttó 200.000 Ft összegébe belefér a helyi bérlet árának bruttó 75% fizethető. Kedvezményes üdülés lehetősége: 1 év szolgálati viszony elteltét követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő kedvezményes üdülésre is a Honvédség üdülőiben. További béren kívüli juttatás: Gyermek esetén adókedvezmény. Nevelési támogatás a gyermek születésétől 50.000 Ft/év/gyerek Tanévindítási hozzájárulás 45.000 Ft/év/gyerek Étkezési támogatás: 12000Ft/hó szép kártyára vagy természetbeni étkezés Ruházati költségtérítés: 24.000 Ft/év és sportruházati költségtérítés Gyermek születés esetén: 200.000 Ft Ingyenes katona-egészségügyi ellátás (csapatorvosi, fogorvosi és szakorvosi ellátás)

Ezüstjuhar Szociális Központ ápoló munkakör betöltésére pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ezüstjuhar Szociális Központ ápoló munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Időskorúak ápolása, a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelően, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egészségügyi vagy szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség, Kiváló szintű szociális érzékenység, Kiváló szintű empátia, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz képesítést igazoló bizonyítvány másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány regisztrációs igazolás másolata A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82/485-956 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Hetes Község Honlapján - 2021. június 29.

Csillagszem Bölcsődében kisgyermeknevelő munkakör betöltésére pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csillagszem Bölcsődében kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pályázó elsődleges feladata, hogy segítse a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, az egészséges kisgyermek testi, lelki és szellemi fejlődését. Megjelenése legyen kulturált, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értéket közvetítsen, pozitív mintát adjon, képviselje a helyi bölcsődei nevelési program szellemiségét. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképesítés, Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás, kreativitás és jó kommunikációs, empátiás készség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz képesítést igazoló bizonyítvány másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 21. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82/485-956 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 21. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Hetes Község Honlapján - 2021. június 29.

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

Tisztelt Érdeklődő, Leendő Pályázó, Kedves Tanuló!

 

Szeretném tájékoztatni, hogy a Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft együttműködésében elindult a „GINOP 5.3.13-20, a Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program, mellyel kapcsolatban keresem meg. Ez a program, megfelelő feltételek esetén, megfelelő képzésen ösztöndíjat tud adni, az azon résztvevő kismamák (kispapák) részére.

A program részletes leírása:

https://ofa.hu/hu/kisgyermeket-nevelo-szulok-kepzesenek-elosegitese-osztondija-es-elhelyezkedesuk-tamogatasa-program-ginop-5313-20-2020-00001-

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/GINOP/osztondij/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf

 

Az ösztöndíj mértéke maximum egy éven keresztül, maximum havi 100000 forint lehet.

A képzés megkezdését követően 3 hónapig azok is beadhatják akik már  megkezdték a képzést

Kérem töltse ki az alábbi kérdőívet

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GpEl7V12p0mc1HSiWoBrOMNpInlqmMdGtfvCT6bcDHZUN1FZQlpONTgxT0FUQTZHQUw0WjlSQldSTC4u

A Magyar Államkincstár online felületén be lehet adni az ösztöndíj iránti kérelmet http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij

Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, vagy bármilyen kérdése van, kérem keressen megadott elérhetőségeimen.

 

Perlaki József

mentor

GINOP-5.3.13-20 Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése,

ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása projekt

 

mobil: 06 20 413 3887

e-mail: ginop5313@ofa.com

web: www.ofa.hu

 

Gondozói állás pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Ezüstjuhar Nyugdíjasházban

gondozó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021. február 1-től előreláthatóan 2023. december 31-ig.

                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A bentlakásos ellátást igénybe vevők teljes körű gondozási és alapápolási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         A szociális gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szakképzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

Szakmai elhivatottság, gyakorlatias feladatértelmezés, empátia, tolerancia, felelősségtudat, stressztűrő képesség, döntésképesség, pontosság, kiegyensúlyozottság, adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtő készség, konfliktusmegoldó készség,  konszenzus készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Idősek Otthonában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 06/82-485-956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető részére az ezustjuhar.haz@kapos-net.hu e-mail címen keresztül

Gépjárműadó változás 2021. január 01-től

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 01-től a NAV veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

 

Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Változás 2021. január 01-től a Helyi iparűzési adó bevallására vonatkozóan

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően ( 2021.01.01-től) 

az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

 Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Javasoljuk, hogy adózóink legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

 

 1. január 1-jétől az állami adó-és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket 2021. január 1-jétől az adóalanyok -főszabály szerint -nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat.

Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó-és Vámhivatal  (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély - iparűzési adóalany – nyújthatja be az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély (adószámos magánszemély) vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adó fizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul meg tenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni: Hetes Község Önkormányzata Iparűzési adó beszedési számla 11743002-15397548-03540000

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.

Kisgyermeknevelő állás pályázat

Ezüstjuhar Szociális Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Csillagszem Bölcsődében

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Hársfa utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázó elsődleges feladata, hogy segítse a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, az egészséges kisgyermek testi, lelki és szellemi fejlődését. Megjelenése legyen kulturált, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értéket közvetítsen, pozitív mintát adjon, képviselje a helyi bölcsődei nevelési program szellemiségét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképesítés.
 •         a pályázó az 1997. XXXI. törvénynek illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően képes legyen a gyermekgondozási feladatok ellátására.
 •         cselekvőképesség
 •         büntetlen előélet
 •         egészségügyi alkalmasság
 •         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű gyermekszerető, gyermekközpontú hozzáállás, kreativitás és jó kommunikációs, empátiás készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         képesítést igazoló bizonyítvány másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Intézményvezető nyújt, a 82/485-956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Kéhlerné Baracsi Piroska részére a ezustjuhar.haz@kapos-net.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.

 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2021.

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, jogviszony igazolással, igazolás egy lakcímen élőkről és közös háztartásban élők jövedelem igazolásával Hetes Község Önkormányzatán kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat kötelező mellékletei "A" típus:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van).

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSRE - 2020.

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 85 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetes Község Önkormányzatánál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Hetesi lakos, akinek:

 • a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
 • a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
 • a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 16-ig.

A kérelmek elbírálásáról Hetes Község Önkormányzata zárt ülésen dönt 2020. október 20-ig

 

Kérelem letölthető:
http://hetes.hu/dokumentumok/szocialis-ugyek/

Ügyféflogadási szünet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. augusztus 29-én (szombat) a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi Kirendeltségén az ügyfélfogadás szünetel.

Felhívás!!!

Tisztelt Petőfi Utcai Lakosok!
A Petőfi utca aszfaltozási munkái kezdődnek 2020. augusztus 3-án, mi által a gépjármű forgalomban esetleges fennakadás lehetséges.
Az aszfaltozási időszakban aki szertené használni gépjárművét, kérem az utcán kívül parkoljon. (Pontos időpontot közöljük)
Esetleges kellemetlenségért megértésüket kérem!
Tisztelettel:
Pavelka Béla
polgármester

Iskolakezdési támogatás

Kedves Szülők!

Kedves Diákok!

 

 

 

 

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020 (VII.16.) számú határozata szerint Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézményekbe járó, hetesi állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen lakóhelyükön élő lakosoknak az óvoda- és tanévkezdés kiadásainak enyhítésére támogatást biztosít az alábbiak szerint:

a) Az óvodások után a szülők részére egységesen, 5.000, - Ft. támogatást,

b) Az 1-8. évfolyamos diákok után a szülők részére egységesen 7.000, - Ft. támogatást,

c) Az 9-13. évfolyamos diákok után a szülők részére egységesen 10.000, - Ft. támogatást,

d) nappali tagozatos egyetemisták/főiskolások részére 10.000, - Ft hallgató összeget biztosít.

 

Az óvodások és általános iskolás diákok részére a támogatás kifizetésének időpontja:

 

2020.08.24-2020.08.31 között lesz ügyfélfogadási időben.

 

A 9-13 évfolyamos diákok, valamint a nappali tagozatos egyetemisták, főiskolások esetében az egyszeri támogatás kifizetésének feltétele kérelem benyújtása (mellékletben letölthető), valamint iskolalátogatási igazolás bemutatása.

 

A kérelmeket Maros Jánosné szociális és gyámügyi ügyintézőnél kell leadni. Tel: 82/686-360/3

 

Támogatás kifizetésének időpontja:

 

2020.09.01-2020.09.30 között lesz ügyfélfogadási időben.

 

 

Hetes,2020.08.03.

                                                                                                               Pavelka Béla sk

                                                                                                                polgármester

Zöldhulladék gyűjtés

Tájékoztatás Régiós zöldhulladék-gyűjtésről

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelettel értesítem Hetes Község Lakosságát, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben is a zöldhulladék-gyűjtést házhoz menő rendszer keretein belül valósítja meg, valamennyi ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítják, melynek feltétele, hogy regisztrálni kell.  

Regisztrációjukat írásban: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Pf 136 postai címen, vagy

elektronikus formában a zoldhulladek@khg.hu email címen tehetik meg. illetve az Önkormányzatnál elhelyezett formanyomtatványon is (megtalálható a dokumentumok menü alatt).

Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldhulladék elszállításához kapcsolódó határidőket.

 

Zöldhulladék-gyűjtés

Jelentkezési határidő

 2020. január

 2020. január 6.

 2020. április

 2020. március 31.

 2020. május

 2020. április 30.

 2020. június

 2020. május 31.

 2020. július

 2020. június 30.

 2020. augusztus

 2020. július 31.

 2020. szeptember

 2020. augusztus 31.

 2020. október

 2020. szeptember 30.

 2020. november

 2020. október 31.

A regisztráció kizárólag a fent megjelölt módokon, a következő adatok megadásával, azok határidőn belüli megküldésével érvényes:

 • név
 • cím (település, utca, házszám)

A zöldhulladék szállítás egész évben kérhető. Az igénylés során meg kell jelölni mely hónapokra (2 alkalom/hónap) vonatkozóan szeretnék a szolgáltatást igénybe venni. Sikeres regisztráció után a Hulladékgazdálkodási Kft elektronikus vagy postai úton tájékoztató levelet küld az igénylő részére a zöldhulladék-szállítás pontos időpontjáról.

A megjelölt napon zöldhulladék-szállítás keretein belül kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítása történik.

A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép és zárt zsákban, vagy kötegelve szállítanak el.

A zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 5:00 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé, a hulladékgyűjtő járat útvonalába, az úttest szélére, a forgalmat nem akadályozó módon, úgy, hogy a begyűjtés akadályba ne ütközzön. A gyűjtés költségét a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft finanszírozza, a lakosság számára ingyenes.

A Társaság továbbá komposztládákat is tud díjmentesen biztosítani az igénylők részére, mellyel saját felhasználásra értékes komposzt készíthető, ezzel is   tehermentesítve környezetünket.

Ezen kívül lehetőség van a térítésmentesen a zöldhulladék egész évben történő leadására a lakossági hulladékudvarban, mely a 610-es út mellett, a taszári körforgalom és az új Hulladékkezelő Központ szomszédságában található meg.

Nyitva tartási idő: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.

Bővebb információ a Kft honlapján olvasható: http//: www.khg.hu.

 

 

Hetes, 2020. július 13.                                               

                                                                                     Pavelka Béla sk.

                                                                                       polgármester

Nyári Diákmunka

Tájékoztatom a Tisztelt hetesi diákokat, hogy a 2013-2019-es évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával

„Nyári diákmunka 2020.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítanak.

 A program maximum 2 hónap időtartamra - 2020. július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra - igényelhető a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

Akinek felkeltette a program az érdeklődését és dolgozni szeretne, - valamint megfelel a fenti feltételeknek – kérem, hogy részvételi szándékát még a mai napon 15 óráig jelezze
Maros Jánosné szoc.és gyámügyi ügyintézőnél akár személyesen, vagy a szocgyam@hetes.hu e-mail címen, illetve a 82/686-360/3-as telefonszámon.

 

 

 

                                                                                        Pavelka Béla sk.
                                                                                          polgármester

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (például: gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás igénybevételéhez Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás (például ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

ÁLLÁSHIRDETÉS - ÁPOLÓ

Ezüstjuhar Szociális Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2022. február 28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Időskorúak ápolása gondozása a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelő,

•         Szociális vagy egészségügyi intézményben ápoló munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szociális érzékenység, empátia, együttműködési és konfliktuskezelési készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Szociális Központ címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2020. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 16.

 

Avar és növényi hulladék nyílttéri égetése

Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-30 -tól
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Hetes Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

 

1. § A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

2. § A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Hetes Község közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet személyi hatálya Hetes Község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

 

4. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és növényi hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül; 


II. Fejezet
Részletes rendelkezések

 

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

 

5. § (1) A községterületén az avar és növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az avar és növényi hulladék égetés tilalmának hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a települési szilárd hulladék begyűjtését végző közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6. §[1](1) Az avar és növényi hulladékok nyílttéri égetése egész évben a nyári hónapok – június, július és augusztus – kivételével 08-18 óra között végezhető hétfői és csütörtöki napokon.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszakokban sem végezhető égetés munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.

(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

 

7. § (1) Nyílttéri égetés során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

(2) Az avart és növényi hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(4) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

8. § (1) Aki Hetes Község közigazgatási területén az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi [6.§ (1)],150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlására Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

 

III. Fejezet
Záró rendelkezések


9. § (1) E rendelet 2013. április 1-én. napján lép hatályba.

(2) Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2008.(I.30.) Ör. hatályát  
            veszti.

 

Hetes, 2013.március 14.

 

                 Török Tiborné                                                                  Laczóné Hardi Márta

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

[1]

A 6. § a 8/2017. (VIII. 29.) ÖR. 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 08. 30-tól.

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi Kirendeltségének tisztviselői és ügyfélfogadási rendje

 

A Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi Kirendeltség tisztviselői:
Telefonszám: 82/686-360 mellék e-mail
Dakos Péter jegyző 9 somogyjad@somogy.hu
Nacsa Antal és Gyura-Tamits Éva Falugazdász, Családsegítő 4 70/489-3929 és 30/964-5828
Mórocz Anikó pénzügy 4 penzugy@hetes.hu
Béres Judit informatikai főmunkatárs(népesség, munkaügy, anyakönyv, iratkezelés) 1 hivatal@hetes.hu
Pavelkáné Takács Andrea pénzügyi ügyintéző (szociális ügyek) 7
Németh Józsefné adóügyi főelőadó 2 ado@hetes.hu
Pavelka Béla polgármester 8 polgarmester@hetes.hu

 A Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal Hetesi kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13.00 - 16.00 
Kedd: 9.00-12.00 
Szerda: 9.00-12.00  12.30-15.00
Csütörtök:  -
Péntek: 9.00-12.00

 

Jegyző ügyfélfogadási rendje Hetesen minden Kedd 9-12 óráig.

Falugazdász ügyfélfogadási rendje Hetesen minden Kedd délután

Családsegítő ügyfélfogadási rendje Hetesen minden Szerda 8-10 óráig

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA

CSALÁDSEGÍTŐ ELÉRHETŐSÉGE ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSA

Családsegítő: Frank Melinda
Ügyfélfogadása: Kedd 9 - 12.00 óra
Telefonszáma: 06-30/819-9544

Eseménynaptár 2020.

Szervező Időpont Rendezvény
Mese-Vár Óvoda 2020.02.07. Farsang
Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány 2020.02.15. Alapítványi Est
Ezüstjuhar Nyugdíjasház 2020.02.19. Farsang
Csillagszem Bölcsőde 2020.02.22. Farsang
Somssich Imre Általános Iskola 2020.02.28. Farsang
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány 2020.03.07. Nőnapi Bál
Nyugdíjas Klub 2020.03.21. Nőnap, névnaposok köszöntése
Mese-Vár Óvoda 2020.05.28. Ballagás, tanévzáró
Hetesért Közalapítvány 2020.05.29. Gyermeknap, családi piknik
Vikár Béla Horgászegyesület 2020.06.06. Csányi Imre Emlékverseny, horgász juniális
Somssich Imre Általános Iskola 2020.06.13. Ballagás, tanévzáró
Éhl Fülöp 2020.06.20.? Utcabajnokság
Csillagszem Bölcsőde 2020.07.24. Ballagás, tanévzáró
Hetes Község Önkormányzat 2020.09.12. Őszköszöntő fesztivál (falunap) 
Hetes Község Önkormányzata és Mese-Vár Óvoda 2020.09.19. Szüreti vigadalom és szüreti bál
Ezüstjuhar Nyugdíjasház 2020.10.07. Idősek hónapja
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány 2020.10.10. Bál
Nyugdíjas Klub 2020.10.17. Idősek hónapja, férfi nap
Somssich Imre Általános Iskola 2020.12.17. Falukarácsony

Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasház pályázatot hirdet ápoló munkakör betöltésére

Ezüstjuhar Szociális Központ

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

ápoló

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Időskorúak ápolása-gondozása a szakmai előírásoknak és az intézményi protokollnak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM-ben foglaltaknak megfelelő,
 • A kötelező regisztrációnak történő megfelelés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális intézményben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség,
 • szociális érzékenység,
 • empátia

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat, regisztrációs igazolás másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Nyugdíjasház címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ápoló.
 • Személyesen: Kéhlerné Baracsi Piroska, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla 74/C.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

Önkormányzati támogatás!

Tisztelt Lakosság!

Értesítem Önöket, hogy Hetes Község Képviselő-testülete a 2019.noveber 5-én tartott ülésén döntött arról, a Hetes községben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen Hetesen élő 18.életévüket be nem töltött gyermekeket, illetve a 65. életévüket betöltött személyeket  támogatásban részesíti.

A támogatás felvétele a Hetes Község Önkormányzatnál történik az alábbi időpontokban:

 1. november 26, 27-én 9-12-ig, valamint 13-15 óráig, 2019.november 28-án 9-12 óráig.

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, úgy kérem, hogy a meghatalmazott személy meghatalmazást hozzon magával. 

 

              Pavelka Béla 
              polgármester

Meghívó Lakossági Fórumra

Tisztelettel meghívom a Falu Lakosságát 2019. november 05-én (kedd) 18,00 órára a
Hetesi Kultúrházban tartandó lakossági fórumra a település jövőjével kapcsolatos egyeztetésre.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

 

 Tisztelettel:

                                      Pavelka Béla
                                      polgármester

Átmeneti vízhiány

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hetes településen a Vikár Béla utcában található vízvezeték cserét követően a vezetékrendszerek összekötését

2019. október 29-én, kedden

08:00 órától 13:00 óráig  végezzük.

A tervezett munkák miatt Hetes települése előfordulhat nyomáscsökkenés, időszakos vízhiány és zavaros víz.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek cseréje is hozzájárul.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg opálossá válhat, esetlegesen nyomásingadozás várható. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

DRV ZRT

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat - 2020

Hetes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Várda Községi Önkormányzatnál vagy a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei "A" típus:

 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
 2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van)

 

A pályázat kötelező mellékletei "B" típus:

 1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratok (amennyiben van)

Letölthető dokumentumok:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta az egyéni listás és a polgármesteri szavazólap mintáit

A Hetesi helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18-i ülésén jóváhagyta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán használt egyéni listás, valamint a polgármesteri szavazólap mintáit.

A szavazólap minták megtekinthetők az alábbi linkeken:

Hetes egyéni listás szavazólap

Hetes polgármesteri szavazólap

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás > HVB határozatok menüpontban.

Kisorsolta a Hetesi Helyi Választási Bizottság a jelöltek sorrendjét

A Hetesi Helyi Választási Bizottság további két egyéni listás jelöltet vett nyilvántartásba Magyarné Keresztes Krisztina és Pappné Csapó Szilvia jelöltek személyében. Az újabb jelöltek nyilvántartásba vételét követően a HVB kisorsolta a polgármesterjelöltek és az egyéni listás jelöltek sorrendjét.

A sorsolás eredményeképpen a szavazólapon a polgármesterek az alábbi sorrendben szerepelnek a 16/2019. (IX. 9.) HVB határozat alapján

 1. Török Tiborné
 2. Pavelka Béla

A képviselőjelöltek sorrendje a 15/2019. (IX. 9.) HVB határozat alapján a következő :

 1. Laczóné Hardi Márta
 2. Tánczos Krisztina
 3. Magyarné Keresztes Krisztina
 4. Király Lászlóné
 5. Éhl Fülöp
 6. Bakai Tamás
 7. Pappné Csapó Szilvia
 8. Keceli Jánosné
 9. Kurjancsek Zoltán

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás > HVB határozatok menüpontban.

Ismételten ülésezett a Hetesi Helyi Választási Bizottság

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 6-án 9 órakor tartott ülésén  két képviselőjelöltet  vett nyilvántartásba. A jelöltek eleget tettek a választási eljárásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek ezért a bizottság döntött a nyilvántartásba vételükről.

Nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek:

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás > HVB határozatok menüpontban.

Felhívás szociális tűzifa igénylésére - 2019

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 75 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Hetesi lakos, akinek:

 • a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
 • a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
 • a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. szeptember 20.

A kérelmek elbírálásáról Hetes Község Önkormányzata zárt ülésen dönt!

Képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 4-én két újabb képviselőjelöltet  vett nyilvántartásba. A bizottság Hetesi Helyi Választási Iroda által előkészített választási iratokat a beérkezésük sorrendjében tekintette meg. Valamennyi jelölt eleget tett a választási eljárásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek ezért a bizottság döntött a nyilvántartásba vételükről.

Nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek:

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás > HVB határozatok menüpontban.

Újabb jelöltek nyilvántartásba vétele

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a 2019. augusztus 28-án két képviselőjelöltet és egy polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba. A bizottság Hetesi Helyi Választási Iroda által előkészített választási iratokat a beérkezésük sorrendjében tekintette meg. Valamennyi jelölt eleget tett a választási eljárásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek ezért a bizottság döntött a nyilvántartásba vételükről.

Nyilvántartásba vett polgármesterjelölt:

Nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek:

A HVB határozatai megtekinthetők a Választás > HVB határozatok menüpontban.

Megalakult a Hetesi Helyi Választási Bizottság

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 26-i testületi ülésén megválasztotta a Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:

 • Pelőcz Sándor 
 • Szabó Jánosné
 • Sándor Tiborné
 • Békei Mária
 • Takács Ildikó
 • Horváth László Jánosné
 • Bartekné Bayer Emese

 

A választási bizottság tagjai a megválasztásukat követően Török Tiborné, Hetes község polgármestere előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel letették az esküt.

Az eskütételt követően a helyi választási bizottság megtartotta az alakuló ülését, melyen a bizottság elnökének Pelőcz Sándort, míg elnökhelyettesének Szabó Jánosnét választotta meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a tisztségvislők megválasztását követően Pavelka Bélát a 4/2019. (VIII. 26.) HVB határozatával polgármesterjelöltként, illetve Király Lászlónét az 5/2019. (VIII. 26.) HVB határozatával egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette.

 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság határozatai a következő linken megtekinthetők: http://www.hetes.hu/hvb-hatarozat/

Fogorvosi ellátás szabadság ideje alatt

Tisztelt Lakosság!

dr. Révfalvi Mónika fogorvos értesíti a lakosságot, hogy 2019. augusztus 21-től 2019. szeptember 03-ig a fogászati rendelés szabadság miatt szünetel. Helyettes dr. Farkas Éva (Somogyjád) Fogorvosi rendelő telefon: 82/489-017.

Rendelési idő

hétfő 12.00 - 17.00
kedd 08.00 - 12.00
szerda 08.00 - 12.00
csütörtök 12.00 - 17.00
péntek 08.00 - 12.00

Hetes település egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

A Hetesi Helyi Választási Iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 5/2019. (VIII. 8.) határozatában megállapította Hetes községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint:

 • Az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10
 • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 30

A HVI vezető határozata határozat a http://hetes.hu/hvi-hatarozat/ menüpontban megtekinthető, illetve innen letölthető.

Vikár Béla utcai ivóvíz csere munkálatai

A DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztálya végzi a Hetes Vikár B. u. 20. és a 2. házszám között NA 80 mm átmérőjű ivóvízvezeték kiváltási munkáit. A vezeték felújítására a vezeték üzembiztonságának jövőbeni biztosítása miatt van szükség.

Az érintett szakaszán a munkavégzésből eredő forgalomlassítást és útszűkítést fogunk bevezetni, kérjük a munkaterületen ezt figyelembe véve közlekedjenek, az ingatlanokra történő ki-és behajtást a munkák alatt folyamatosan biztosítjuk.

A hosszabb ideig tartó vízhiányról, amikor a régi és az új vezeték összekötése történik, Önöket előtte a helyi hirdetőújságban értesíteni fogjuk.

A vízvezeték kiváltási munkák során ideiglenes vízhiány, nyomáscsökkenés, zavarosabb víz jelenléte előfordulhat, ebben az esetben kérjük az üzemeltetőt DRV Zrt. ügyfélszolgálatát a 06-80/240-240 telefonszámon értesíteni szíveskedjenek.

 

A munkálatok tervezett ideje: 2019. augusztus 7. – szeptember 6. között

A befejezési határidő az időjárás függvényében módosulhat.

Napi munkavégzés: reggel 7 órától délután 16 óráig.

 

Felelős építésvezető: Márkus Miklós, telefon: 06-84/501-112

Felelős művezető: Losonc Illés, telefon 06-30/324-6229.

 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

 

 

Balatonszéplak – alsó, 2019. augusztus 1

 

 

Tisztelettel: 

 

DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztály

Közmeghallgatás - 2019

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja Önt, hogy a képviselő-testület

2019. július 8-án (hétfő) 19.00 órakor közmeghallgatást tart

a felújított Hetesi Kultúrházban, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend
Polgármesteri beszámoló a 2018. év eseményeiről és a 2019. évi tervek ismertetése.

 

Török Tiborné
polgármester

Álláshirdetés - segédmunkás

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja férfi segédmunkást keres.

Munkaidő: napi 4-6 óra.

Jelentkezni személyesen Jezeri Lászlónál a hetesi irodában (Kokasmajor) lehet vagy a 82/510-299 telefonszámon.

Hetesi Mese-Vár Óvoda beiratkozás 2019

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném értesíteni azokat a kedves szülőket, akiknek gyermeke 2019.08.31.-ig betölti a 3. életévét, az óvodai beiratkozás időpontjáról.

2019. április 25-én (csütörtök) 08.00-13.00 óra között és
2019. április 26-án (péntek) 13.00-17.00 óra között.
2019. április 29-én (hétfő) 08.00-17.00 óra között.

Amit a beiratkozáshoz hozni kell:


A gyermek

 • születési anyakönyvi kivonatát
 • lakcímkártyáját
 • TAJ kártyáját
 • oltási könyvét

A szülő

 • személyigazolványát
 • lakcímkártyáját

Lehetőségük van ekkor betekintést nyerni az óvodai életbe, ismerkedni az óvoda dolgozóival. Megismerkedhetnek pedagógiai programunkkal, házirendünkkel, az óvodánkban lévő alternatív lehetőségekkel.


Szeretettel várjuk Önöket és gyermeküket.

Tisztelettel:

Kurjancsek Zoltánné
óvodavezető

Hetes-Csombárd vízhiány - tározó mosatás 2019 03 26

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hetes település víztároló mosatását

2019. március 26-án, kedden

9:00 órától 15:00 óráig  végezzük.

A tervezett mosatási, tisztítási munkák miatt Hetes és Csombárd településeken előfordulhat nyomáscsökkenés, esetleg átmeneti, időszakos vízhiány.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz tárolók mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg opálossá válhat, esetlegesen nyomásingadozás várható. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A Drv Zrt. közzéteszi a fenti hirdetést a honlapján és a megyei hírlapban.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Álláshirdetés

A hetesi Kapos Ternero Kft. 6 órás munkaviszonyban alkalmazna adminisztrátort.

A munkakör betöltéséhez számítógépes ismeret szükséges (word, excell, ppt)

Az önéletrajzokat az iroda@kaposternero.hu címre várjuk.

 

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja készletkezelő, címkéző, túra-összekészítő férfi dolgozót keres.

Munkaidő: napi 8 óra.

Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.

Telefonszám: 82/510-299.  

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Hetes településen a hivatal elnöke által 2019- re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban közlik.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad a KSH további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. § és 4. §-a alapján az 1/2019. (II. 6.) HVI vezetői határozatában 6 főben határozta meg 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát.

A határozat innen letölthető, illetve http://hetes.hu/hvi-hatarozat/ oldalon is megtekinthető.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

Álláshirdetés - adóügyi ügyintéző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 14. pont hatósági feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adóellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások és vagyoni bizonyítványok kiállítása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2016. (III. 3) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Az ONKADO Szakrendszer és az ASP Adó Szakrendszer gyakorlati ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukács Zoltán nyújt, a +36-82/686-360 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7432 Hetes, Rákóczi utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HKÖ/20/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Lukács Zoltán, Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Jegyző az értékelés alapján dönt az adóügyi ügyintéző kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hetes.hu - 2019. január 4.

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

1. FELSZÍN ALATTI VÍZKIVÉTEL ÉS HATÁSAI

Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészlet véges természeti erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és az utánpótlódás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon. Ma Magyarországon a fenntartható vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik  a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, amellett, hogy a szükséges jogosítványokkal nem rendelkező kútfúrók nem kis hányada szakmai felkészültség és megfelelő felszerelés hiányában nem képes szakszerű munka elvégzésére.

A kutak olyan sajátos vízilétesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól.

Az illegálisan készített kutak jellemzően két csoportra oszthatók:

 • a háztartási vízigényt kielégítő – ide tartozóan jellemzően a házi kertek locsolási céljára létesített – kutak,
 • a mezőgazdasági öntözés céljára létesített

E kutak közül a háztartási vízigényt kielégítő talajvízkutak – beleértve a házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló sekélymélységű vízilétesítményeket is – tartoznak a jegyző engedélyezési hatáskörébe.

A felszín alatti vizek a víz körforgásának rendkívül fontos elemét képezik. A csapadékvíz egy része a földfelszínre érve beszivárog a földtani közegbe, ott hosszabb-rövidebb időt eltöltve (néhány naptól akár több ezer évig is), lassú áramlással folyamatosan mozogva a megcsapolódási helyeken (pl. források, vízfolyások medrei, feláramlási területek) ismét felszínre bukkan. Felszín alatti víznek nevezünk minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő vizet, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel.

A felszín alatti vizeket a víztartó kőzet minőségétől függően és a felszínnel való atmoszférikus kapcsolat alapján osztályozzuk:

 1. talajvíz,
 2. parti szűrésű víz,
 3. rétegvíz (porózus tároló kőzet vize),
 4. hasadékos, repedezett tároló kőzet vize (főként karsztvíz).

A víz a földtani közegben lassú áramlással folyamatosan mozog, sebességét a kőzetek porozitása és vízáteresztő képessége, valamint térbeli helyzete határozza meg. Bár a fentiek alapján az egyes víztartó képződményekben lévő vizek meglehetősen eltérő tulajdonságokkal jellemezhetők, mégis elmondható, hogy a különböző víztartókban lévő felszín alatti vizek dinamikus kapcsolatban állnak egymással. Ebből következően gyakori, hogy a felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi viszonyait befolyásoló tevékenység (pl. vízkivétel, szennyező anyag bekerülése) nem csak az adott helyen érezteti hatását, hanem a más víztartó képződményekben lévő felszín alatti vizek állapotát is befolyásolja.

Az illegálisan létesített kutak több szempontból is problémát jelentenek:

Vízminőségvédelmi szempontból: A szakszerűtlenül kivitelezett kutak elszennyezhetik Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit. Sok esetben, ha a vízkivétel az első vízadó réteg alatti vízadóból (rétegvíz) történik, – amely engedélyezése már a területi vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik, nem pedig a jegyzőjébe – a gyors és olcsó kivitelezés érdekében a kontár kútfúró figyelmen kívül hagyja a kútépítési szabályokat, és nem tömedékeli el a fúrt átmérő és a beépített csövezet közötti gyűrűsteret. A rosszul kiképzett kutak csőszerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok viszonylag nagy sebességgel és koncentráltan juthatnak be a felszín alatti vízbe. A nem megfelelő kútkialakítás (palástcementezés hiánya) a mélyebb, rétegvizet, karsztvizet szolgáltató kút esetében a már szennyezett talajvizet közvetlen módon a mélyebb helyzetű, tiszta vizű rétegekbe vezetheti. Ezt a folyamatot szemlélteti az alábbi ábra:

 • Vízkészlet-gazdálkodás szempontjából:
  • Mivel az engedély nélkül létesített kutak a hatóságok előtt rejtve maradnak, a kivett víz mennyisége nem ellenőrizhető, erről nyilvántartás nem vezethető. A vízgazdálkodásért felelős minisztérium, a területi vízügyi hatóság és a vízügyi igazgatóságok részére ezért nem áll rendelkezésre hiteles adat, hogy vízkészlet- gazdálkodási feladataikat ellássák, egy adott területre vonatkozóan a szabad, tehát felhasználható vízkészletet meghatározhassák. Ennek eredményeként a jogszerűen benyújtott vízjogi engedély iránti kérelmek kiadását nem lehet valós alapokon nyugvó számításokra
  • A készletek csökkenését tapasztalva, feszített vízgazdálkodási helyzetben, a területi hatóságok a legális vízkivételeket tudják korlátozni, miközben az illegális vízhasználó akár pazarolhatja, vagy szennyezheti is a vizet. Végeredményben számos helyen feltételezhető, hogy az illegális vízkivételek olyan mértékűek vagy szakszerűtlenek, hogy azok már kárt okoznak az engedéllyel rendelkező vízhasználóknak.
  • A fenti problémák társadalmi hatása jelentős lehet abban az esetben, ha a vízszennyezés ivóvízbázist érint, vagy ha az illegális vízkivétel egy területen olyan mértékű vízszintsüllyedést eredményez, hogy a jogszerűen létesített és üzemeltetett kutak tulajdonosai nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez.
 • Garanciális szempontból:
  • Az alacsony áron és engedély nélkül létesített kutakba többségében rossz minőségű anyagokat építenek be. A nem kútépítés céljára gyártott, de a fúrt kutakba a kontár kivitelezők által sajnos mégis gyakran épített olcsó műanyag csövek (pl. PVC szennyvíz lefolyó cső) szilárdsági követelményei nem megfelelőek: hosszú távon a rétegnyomás hatására deformálódnak és törnek. Így a kút használhatatlanná, a benne levő szivattyú kiépíthetetlenné válik, a tönkrement kút pedig ritkán javítható. Ennek folytán ott maradnak örökre a felszín alatt, állandó vízszennyező forrássá válva, még akkor is, ha esetleg a belsejüket — látszólag szakszerűen — cementtejjel szigetelik. Gyakori eset, hogy összességében többe kerül egy illegális és gyakran többször megfúrt kút létesítése, mint az egyszer, a szükséges vízjogi engedély alapján létesített, minőségi anyagokból megvalósult vízilétesítmény beruházása. A rossz kutak és azok kontár kivitelezői így a környezetszennyezésen túl az állampolgárokat is megkárosítják.
  • Az engedély nélkül és szakszerűtlenül épített kutak esetében gyakori probléma, hogy azok műszaki kialakítása, a beépített anyagok minősége és mennyisége ismeretlen. Műbizonylatok, egyéb műszaki dokumentumok és általában számla hiányában az ingatlan tulajdonosa, a létesítmény építtetője érdemi információkkal nem
  • Az előző két ponttal szorosan összefügg a kútfúrással kapcsolatos engedély nélküli hirdetések problematikája. Országosan elterjedt gyakorlat, hogy azokon a területeken, ahol a sekélyföldtani viszonyok miatt a fúrások könnyen kivitelezhetőek, a közúti jelzőtáblák hátoldalára ragasztott matricákon, illetve az elektromos művek oszlopain, létesítményein látható a szabálytalanul kihelyezett „Kútfúrás” feliratú tábla egy kísérő telefonszámmal. E reklámokon keresztül gyakran olyan személyek hirdetik szolgáltatásaikat, akik semmilyen végzettséggel és jogosultsággal, valamint megfelelő, vizsgáztatott gépekkel nem rendelkeznek. A fentiek miatt nem képesek elfogadható minőségű munkára sem, amely az előző két pontban leírt kedvezőtlen hatásokat eredményezi.

2. MILYEN ENGEDÉLYT AD KI A JEGYZŐ?

A kutak a Vgtv. 1. mellékletének 26. pontja szerinti vízilétesítmények. A törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le.

Ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok értelmezése miatt fontos kiemelni, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. r. (a továbbiakban: 72/1996. Korm. r.) 1. § (1) bekezdése a „vízügyi hatóság” kifejezést a területi vízügyi hatóságokra alkalmazza, amelyek szervezetileg jelenleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok alá tartoznak.

A vízjogi engedélyezés az építésügyi hatósági eljárások logikájához hasonlóan általában kétlépcsős eljárás: létesítési (építési) és üzemeltetési (használatbavételi) engedélyezésből áll. A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A kútra az ingatlantulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

3. MELY KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE TARTOZIK A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE?

A 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezések esetén az együttesen teljesítendő feltételeket és ezek magyarázatát az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

 

Feltételek

Megjegyzés, magyarázat

Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.

A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízművek rendelkeznek naprakész információkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdekében a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e.  E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.

A kútból maximálisan 500m3/év mennyiséget lehet kitermelni.

Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetővé. Azonban a háztartási vízkivétel zöme jellemzően vegetációs időszakban, a nyári hónapokban történik locsolási célra, mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. Így a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt átlagos napi vízkivételt meghaladhatja.

Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fő/nappal lehet számolni komfortfokozattól függően, ugyanez számosállatonként 80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/m2-rel.

A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt

a hatóság felé.

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartási célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasználásra.

A vízkivétel háztartási igények vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját háztartásban jelentkező igények ellátására, mely főként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltésére és vízpótlására,

A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen itt a víz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.

 

4. A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
  • a hatáskör tisztázása, a tervezett kút megfelel-e a 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek (azaz: a jegyzői engedélyezési hatáskör fönnáll-e)?
  • A kút helyzete az ingatlanon
   • Lakóépülethez való közelség: olyan távolság szükséges az épületektől, hogy a kút működése épületstatikai problémákat ne okozzon,
   • Közművek helyzete – a fúrás a meglévő felszín alatt elhelyezkedő közművek védőtávolságán kívül történjen, továbbá a fúrótorony/ fúróállvány felállíthatóságát illetően az elektromos légvezetékek helyzetére is figyelemmel kell lenni,
   • Esetleges szennyező forrásoktól (kerti árnyékszék, trágyatároló, állattartó épület stb.) való megfelelő távolság,
   • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. (a továbbiakban 147/2010. Korm. r) 16/A.§ (4) bekezdésalapján „A saját célú ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a vízkivétel körül 10 méteres körzet a saját ingatlanon belül ”

Vonatkozó jogszabályhelyek: 72/1996. Korm. r. 8/A-8/E.§-ok, 24. § (3) bekezdés, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet) 4. § (4) és 16/A. § (4) bekezdés, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2004. Korm. r.) 10. §, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (továbbiakban: 101/2007. KvVM r.) 3. §, 4.§, 7. §-ok.

 • A kút műszaki paraméterei
  • szabványos kútcsövek megléte (a narancssárga és szürke színű szennyvíz, illetve csapadékvíz lefolyó csövek nem kútépítési célra készülnek, ld. 5. oldal magyarázata),
  • kút átmérője – fúrt kutak esetén minimum 90 mm. Az MSZ 22.116:2002 szabvány szerint a szűrőcső legkisebb belső átmérője 90 mm. Ennél kisebb átmérő esetén nincs lehetőség mintavételre, vizsgálatok elvégzésére. Emellett kútban levő gépészeti egységek esetleges javítása, karbantartása miatt sem célszerű kisebb átmérőt alkalmazni.

Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007KvVM r. 7. § (2a) bekezdés.

 • Tervezési, kivitelezési jogosultság, munkavédelem
  • a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak tervezője az lehet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik, vagy a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés a) pont szerinti feltételeknek eleget tesz
  • a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak kivitelezését az végezheti, aki a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek eleget tesz, azaz rendelkezik a megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép esetén a berendezés a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pont szerinti igazolással, vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007. KvVM r. 13. §; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. BM r.) 2. melléklete, Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. KvVM rendelet mellékletének 4.01.  pontja.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet a 41/2017BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni, ami a 29. § (1) bekezdés szerint 3000 forint.

5. A VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
  Amennyiben a létesítési engedélyezés megfelelő előkészítettséggel történt, abban az esetben a kút üzemeltetésére vonatkozó engedély kiadása jóval egyszerűbb feladat.

A kút megvalósulási körülményeinek ellenőrzése:

 • A kút az engedélyben jelzett helyen való elhelyezkedése. A kútfúrásnál előfordul, hogy a létesítési engedélyben megjelölt helyen a fúrás során olyan körülmények adódnak, ami a kút kialakítását azon a helyen nem teszi lehetővé (pl. olyan nagyméretű kőzetdarab van a talajban, ami a fúrást megakadályozza). Erre hivatkozással az elkészült kút helye eltérhet a létesítési engedélyben megadott ponttól, azonban a kút helyére vonatkozó épületstatikai és vízvédelmi előírásoknak ez esetben is teljesülnie
 • A kút engedélyezett talpmélység szerinti kiépítése. Előfordulhat, hogy a fúrás során detektált talajtani és hidrogeológiai viszonyok miatt a létesítési engedélyben megjelölt talpmélység és a kút szűrőzése módosul. Amennyiben ezzel a változtatással a kút ugyanazt a vízadó réteget veszi igénybe, amelyre az engedély szól, akkor az eltérésnek nagy valószínűséggel nincs jelentősége, azonban a földtani és hidrogeológiai körülmények nem jogosítják fel a kútfúrót arra, hogy az első vízadó réteget átfúrva a kutat mélyebb vízadó rétegre (pl. rétegvízre) szűrőzze. Amennyiben a kút nem talaj-, vagy parti szűrésű vízadó réteget vesz igénybe, akkor a jegyző engedélyező hatóságként nem járhat el. Sajnos előfordul, hogy a kivitelezők egy része időnként hamis adatok alapján a jegyzővel próbálja engedélyeztetni a mélyebb, rétegvízkutakat. Kérdéses esetben a talpmélység ellenőrzésére a hatóság helyszíni szemlével egybekötött talpmélység mérést, vagy kútkamerás vizsgálatot is előírhat.
 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet a 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  ld. az Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

6. A VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉS

A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása – azon okból, hogy a kút létesítése engedély hiányában történt – a létesítési engedélyezéshez hasonlóan nagyobb körültekintést igénylő feladat.

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A kérelem vizsgálata során egyaránt figyelembe kell venni a létesítési és az üzemeltetési engedélyezés szempontjait, melyet tájékoztatónkban fentebb leírtunk.

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint, ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági (jegyzői) engedély nélkül, vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. A vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadhatja.

A 72/1996. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól (jegyzőtől) fennmaradási engedélyt kell kérni. A (3) bekezdés szerint a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni, azzal, hogy a kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része. A 15. § (3) bekezdésben meghatározott tervdokumentáció alatt az adott vízilétesítmény létesítéséhez szükséges dokumentáció értendő, és tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat jegyzőjének illetékességébe tartozó kutak esetében ez a 41/2007. BM rendelet 2. mellékletét jelenti, ennek megfelelően az ott felsorolt adattartalmat tartalmazó dokumentációt kell benyújtani.

Mindezek alapján a hatóság az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmények esetében fennmaradási engedélyt ad, amivel együtt (akár egybefoglaltan, de utalva rá) kiadja az üzemeltetési engedélyt is. A fennmaradási engedély a vízjogi létesítési engedélyt pótolja, de életszerűtlen lenne az ügyfeleket terhelni egy újabb, az üzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtására, mikor a fennmaradási engedély minden, az üzemeltetési engedélyhez szükséges adatot tartalmaz. Azonban a fennmaradási engedély egy egyszeri aktusra, a vízilétesítmény legalizálására szolgál, és nem pótolja az üzemeltetési engedélyt, amely határozott időre szól és tartalmazza a vízilétesítmény üzemeltetéséhez szükséges előírásokat.

Az ásott kutak fennmaradásának engedélyezése témakörben szót kell ejteni arról a helytelen lakossági gyakorlatról, hogy sokan az ásott kútba vezetik a háztartási szennyvizet vagy a burkolt felületekre – általában a tetőfelületre – hulló csapadékvizet. A szennyvíz bevezetések esetén nem kell magyarázni annak szennyező és környezetkárosító voltát. Amennyiben a hatóság ezt észleli, a szennyezőanyag bevezetést haladéktalanul meg kell szüntetni és fel kell hívni a környező lakosság figyelmét a felszín alatti víz elszennyezésének veszélyére és a fertőzés kockázatára, mely a környező kutakban is jelentkezhet. A szennyezett vízzel a kiskerti növények locsolása és az így termesztett növény elfogyasztása is kockázatos.

A felszín alatti víz szennyezésének észlelését követően a területileg illetékes vízvédelmi hatóság (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) értesítése szükséges. A vízvédelmi hatóság a 219/2004. Korm. r. 19. § alapján a földtani közeg, felszín alatti víz terhelésére, minőségének veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat kivizsgálja a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében.

A tetőfelületekről származó csapadékvizek kútba vezetése szintén nem kívánatos; az ilyen bevezetést meg kell szüntetni. Az elvileg tiszta csapadékvízzel ugyanis nagy mennyiségű finom szemcseméretű üledék (a tetőre ülepedett por és növényi maradványok keveréke) mosódik be, mely a kút talpára rakódva a vízilétesítmény vízadó képességet rontja és akár néhány éven belül tönkre is teheti.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
  A vízjogi engedély iránti kérelmet 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.
 • ELJÁRÁSI ILLETÉK
  ld. a Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

7. A VÍZJOGI MEGSZÜNTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS

A kút megszüntetésének engedélyezésére sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért (például helyszíni szemle alapján megállapításra kerül, hogy a kutat szennyvíz szikkasztására használják, így az komoly népegészségügyi és környezetvédelmi problémákat vet fel).

 • A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A kút eltömedékelése szabványos módon történjen, melynek műszaki követelményeit a tervezői jogosultságot bizonyító MMK igazolással vagy a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti végzettséggel rendelkező szakembernek ismernie kell.

 • A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vízjogi engedély iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerint kell benyújtani.

 • ELJÁRÁSI ILLETÉK a Vízjogi létesítési engedélyezés c. résznél leírtakat

8. A HÁZI IVÓVÍZIGÉNY KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KUTAKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény céljára használják, a kút a 147/2010. Korm. rendelet szerint saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. A meglévő ivóvízmű az üzemeltetési engedély lejártát követően házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a vonatkozó szabályokat be kell tartani. (ld. 15., 16., 16/A., 16/B. 16/C §-ok). Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe az igénybe vett vízkészlet típusa szempontjából kizárólag a szennyeződésnek fokozottan kitett talaj- és parti szűrésű kutak tartoznak, a létesítés és az üzemeltetés engedélyezésénél az egészségügyi szempontokra tekintettel fokozott biztonsággal kell eljárni. Az engedélyezési eljárásokba a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként be kell vonni.

Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos. (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdés). A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 63.§ (2) bekezdés).

9. A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS

A kiadott vízjogi engedélyekről a települési önkormányzat jegyzője nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást évente egyszer megküldi a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (72/1996. Korm. r. 24. § (7) és (9) bekezdés). Az adatszolgáltatás a vízügyi igazgatóság vízkészlet-gazdálkodási feladatainak ellátásához szükséges.

10. A VÍZGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint „ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

A Vgtv. 2016. június 4-i módosítása iktatta be a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, ami 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Fontos azonban tisztázni, hogy ez a rendelkezés csak a létesítőkre terjed ki, a kutat szabálytalanul megépítő kivitelezőkre nem. A Vgtv. 29. § (5) és (6) bekezdése határozza meg, hogy a bírságot kivel szemben kell kiszabni. A létesítővel szemben a vízgazdálkodási bírságot csak akkor kell kiszabni, ha a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy a kivitelező személye nem ismert. A törvény e rendelkezéseivel a jogalkotói szándék célja, hogy a szabálytalan és rossz minőségű munkát végző kivitelező szigorú szankcionálásával a lakosságnak minél kevésbé legyen lehetősége engedély nélküli kutakat létesíttetni.

A bírság megállapításának szempontjait a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 438/2015. Korm. r.) tartalmazza. A 438/2015. Korm. r. 1. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője is rendelkezik hatáskörrel a vízgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozóan.

A 72/1996. Korm. r. 27. § (6) bekezdése értelmében az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízi létesítményekkel, vízimunkákkal kapcsolatos, a vízgazdálkodási bírságra vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését követően megvalósított létesítmények esetén alkalmazhatóak. Ennek megfelelően a Vgtv. 29. § (7) bekezdésében meghatározott időponttól függetlenül nem szabható ki vízgazdálkodási bírság abban az esetben, ha a kutat 1996. július 1. napja előtt létesítették.

11. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GY.I.K.)

 • Fennmaradási engedélyt kell kérni a Vgtv. hatályba lépése (1996. január 1.) előtt létesített kútra is? (Pl. a 100 éves, ásott kútra is engedélyt kell kérni?)

A Vgtv. 29. § (4) bekezdése alapján, ha a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a hatóság a vízilétesítmény megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási

 

engedélyt utólag megadhatja az eset összes körülményeire is figyelemmel, amennyiben a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak. A Vgtv. 29. § (4) bekezdésében a fennmaradási engedélyhez kötött vízgazdálkodási bírság a szankciós jelleget igazolja. Ennek következtében mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem üzemeltetési engedélyt kell adni.

Annak érdekében, hogy egyértelműen eldönthető legyen, az üzemeltetési engedély vagy a fennmaradási engedély kiadása szükséges-e, vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában hatályos törvényi előírásokat.

A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk értelmében az élet rendes szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját birtokán mindenki szabadon építhet. A törvénycikket a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 1965. július 1. napjával hatályon kívül helyezte.

A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vtv.-vhR.) értelmében 1992. február 15. napjáig az egy ingatlan határán belüli ásott kút megépítéséhez, átalakításához csak akkor nem szükséges vízjogi létesítési engedély, ha

 1. annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;
 2. élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
 3. a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

A fúrt kutak építésére vonatkozóan már 1960-tól a 34/1960. (V. É. 17) számú OVF főigazgatói utasítás rendelkezett. Ez az 1960. augusztus 8-án életbe lépő utasítás, amelynek 4. § (1) bekezdése szerint „az építtető (beruházó) a kút létesítéséhez, vagy felújításához, amelynek során a vízbeszerzés az eredetileg bekapcsolt vízadó réteg helyett más vízadó rétegből vagy vízadó szintből történik, vízjogi engedélyt köteles kérni” azonban a 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos kutakra nem vonatkozott. Ebből fakadóan ezek a házi vízellátó kutak 1960. augusztus 8. napjától bizonyosan továbbra is engedély nélkül voltak létesíthetők.

1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján a Vtv.-vhR. 61. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút (akár ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá, – a parti szűrésű, karszt és rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja.

 

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy

 1. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
 2. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
  • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
  • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
  • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell

A vízügyi ágazat célja a kutak engedélyezett státuszba történő sorolásával az, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségi viszonyainak nyomon követése miatt van szükség.

 • Milyen szakember közreműködése szükséges a jegyző által lefolytatott engedélyezési eljárásokban?

A jegyző illetőségébe tartozó fúrt kutak esetében bármely vízjogi engedélyezési eljárásban elegendő a kútfúró szakember (akinek végzettsége megfelel a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésben foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkező tervező közreműködése. Kút kivitelezését csak a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakember végezheti.

Az utólagos engedélyezés esetében (fennmaradási vagy üzemeltetési engedély) a jelen állapotot kell vizsgálni, vagyis hogy a kút megfelel-e a hatályos előírásoknak. Ásott kút esetében nem szükséges a Kútr. 13. §-a szerinti szakember közreműködése, fúrt kút esetében viszont igen.

Utólagos engedélykérelem esetében értelemszerűen nem történik kivitelezés, az engedélykérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását a Kútr. 13. §-a szerinti szakember végezheti, aki lehet a 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró, a 13. § (1) bekezdés szerinti tervező, továbbá a 13. § (3)-(6) bekezdésben megjelölt végzettséggel rendelkező szakember (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség). Ennek oka, hogy nem csak a középfokú végzettséggel rendelkező kútfúró, hanem a magasabb tudással rendelkező szakember is alkalmas az adatlap kitöltésére.

A kút kivitelezésekor fontos, hogy a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások is teljesüljenek. A kutak mélyítéséhez használt – különösen a fúrásos technológiával működő – gépekkel kapcsolatban elsősorban az élet- és balesetvédelmi, másodsorban pedig a vizek minőségi védelmére vonatkozó aspektusokat kell vizsgálni. Amennyiben a kút fúrására használt berendezés nem megfelelő minőségű, vagy a gép kezelője nem tartja be a használati utasításokat és biztonsági előírásokat, úgy a gép komoly baleseti forrás lehet a használója, de akár más személy (pl. a munkavégzés megrendelője) számára is, amennyiben a gép közelében tartózkodik. Vízminőség védelmi szempontból pedig – bár eseti terhelésnek fogható fel – nem engedhető meg, hogy a gép hibás technológiai működéséből következően a felszín alatti vizekbe szennyeződés (pl. szénhidrogén származék) kerüljön. A fúrásra használatos gépek megfelelőségét ezért – legyenek akár gyári, vagy házilag épített berendezések – minősíteni szükséges. E minősítés (bányafelügyelet által kiadott igazolás vagy EK megfelelőségi nyilatkozat) kérelemmel történő benyújtásáról rendelkezik a 101/2007. KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pontja, mely a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra is vonatkozik.

 • Jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát? Ingatlanon belüli öntözés, állattartás vízigénye a fogalomba minden esetben bele tartozik-e?

A jegyző vagy a területi vízügyi hatóság által kiadandó engedély megkülönböztetése szempontjából jogszabály a fogalmat nem határozza meg. Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez. Például egy őstermelő által folytatott piaci termelő tevékenységhez tartozó (amely tevékenységért területalapú támogatást is kap a gazdálkodó) vízigény már nem háztartási vízigény. Ugyanígy gazdasági célú vízigénynek számít egy ingatlanon belül – egy másik példával szemléltetve – egy kis autómosó üzem üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiség akkor is, ha 500 m3/év küszöb alatt marad a vízfelhasználás.

 • Milyen jogszabályi előírás    vonatkozik    a    létesítési,    fennmaradási,    megszüntetési, üzemeltetési engedély hatályára?

Létesítési engedély tekintetében olyan határidő adása szükséges, mely alapján az ügyfél a vízilétesítmény megépítését képes elvégeztetni. A 72/1996. Korm. r. 4/A. § (7) bekezdés szerint a megszüntetési engedély 2 évig hatályos.)

A 72/1996. Korm. rendelet 5. § (4) alapján „az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen az engedély hatályáról”. Az 5. § (5) alapján a vízügyi hatóság az engedély hatályának megállapítása során különösen a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételeket értékeli és veszi figyelembe. Az engedély hatálya e rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerint kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A jogszabály tehát az üzemeltetési engedély hatályát illetően csak annyit állapít meg, hogy annak időtartamáról rendelkezni kell. A vízjogi engedély módosítása tárgyában a 10/A.-14. §-ban leírtak az irányadók.

 • A 147/2010. Korm. r. 16/C. § meghatározza, hogy amennyiben az ivóvíz törzshálózat műszakilag elérhető, új saját célú ivóvízmű nem telepíthető. Ebben az esetben fennmaradási engedély kiadható-e a korábban engedély nélkül létesített ivóvízműre.

A kút önmagában háztartási vízigény kielégítésére kaphat fennmaradási engedélyt, de ivóvíznyerés céljára ebben az esetben a jogszabály tiltja a hasznosítást (ld.: a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §). A cél, hogy a lakosság a biztonságosabb ivóvízhálózathoz csatlakozzon, amint az kiépítésre kerül.

 • Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot, vagy adót?

A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után. Tehát sem járulékot, sem adót nem kell fizetni.

 • Adót fognak kivetni a kutakra? A kitermelt víz után kell-e fizetni?

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak legfeljebb évi 500 m3 vizet vesznek ki, ami azonban a vízkészlet-járulék fizetési küszöböt nem éri el. A Belügyminisztériumnak tervei között nem szerepel a kutak megadóztatásának terve.

 • Kell-e a kútra vízórát felszerelni?

A házi vízigényt kielégítő kutakból ki vett víz mennyiségét nem szükséges mérni.

 

12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A  vizek  hasznosítását,  védelmét  és   kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre   és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

 

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

A vízjogi engedély iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

 

 

A kérelem benyújtásához formanyomtatványt készítettünk, ami a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal honlapjáról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető.

 

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása

A Magyar Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat lehetőséget biztosít a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

A jutattás igényelhető formája: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

 

Az igénybejelentés Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz vagy távhő fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igény érkezhet, ellenkező esetben az önkormányzat az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.