Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a hetesi köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére

 

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temetkezési törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - pályázatot ír ki a hetesi 048 hrsz. alatt felvett „Kivett temető" megjelölésű, 12386 m2 alapterületű köztemető üzemeltetésére.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. december 04. 12.00 óra

A pályázatot Hetes Község Polgármesteréhez személyesen a 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. szám alatt, vagy postai úton 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.

 

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen történik. Szerződéskötés legkésőbb 2015. december 31-ig.

 

A szerződés időtartama határozott idejű, 5 év. 2016. január 01 - 2020. december 31. közötti időszak.

 

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:

 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy érvényes vállalkozói igazolvány,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolás; eljárás nincs folyamatban,
 • igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Temetkezési törvényben és a Korm. rendeletben előírt jogszabályi és az abban meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

 • a faladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,
 • közüzemi költségek (víz, villany), szemét elszállításának költségviselésének viselésének módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

A Ttv. 16. §- ban az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

 

A pályázat nyertese jogosult és köteles:

 • meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 • biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 • biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 • gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 • megőrzi a nyilvántartó könyveket;
 • tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 • kijelöli a temetési helyeket;
 • elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
 • összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
 • gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.
 • Teljes körű temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is, a ravatalozás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás, az újratemetés..
 • Temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.
 • A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
 • Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy minden üzleti évet követő év június 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek a temetőüzemeltetés bevételeiről és kiadásairól, melyet a Képviselő-testület minősít - döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Török Tiborné polgármester nyújt a 82/585-020-as telefonszámon.

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében áramszünet lesz

 

2015. 11. 26-án 08.00 órától várhatóan 15.00 óráig
2015. 11. 27-én 08.00 órától várhatóan 15.00 óráig
2015. 11. 30-án 08.00 órától várhatóan 15.00 óráig

Hetes, Rákóczi Ferenc u. 5-43-ig

 


A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON­nal megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a
82/502-900 telefonszámon, vagy a 82/502-922 faxszámon várjuk.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-deldunantul.com

E-ON Hálózat

Gázszünet 2015. november 04

Tájékoztatjuk Hetes lakosságát, hogy folyamatos korszerűsítést hajtunk végre földgázhálózatunkon. A tervszerű beruházások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos nyomásmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzése érdekében

Hetes, József Attila. u., Fűzfa u., Sétáló u., Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Hársfa u., Pete Lajos u., Nyírfa u.,

2015. november 04-én (szerda) 08.30 - 17.00 óra között

gázszünetet tartunk.

 

Köszönjük megértését, együttműködését. E-ON Hálózat

Felhívás szociális tűzifa igénylésére 2015

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 66 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

 

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

 

A kérelmet benyújthatja minden olyan hetesi lakos, akinek:

a)    a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

b)    a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000,-Ft), egyedülálló esetén a 250%-át (71.250,-Ft) nem haladja meg.

c)    a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a)    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

 

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. november 20.

 

A kérelmek elbírálását Hetes Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

 

Hetes, 2015. október 20.

 

Török Tiborné sk.
polgármester

Ebzárlat

Dr. Bogdán Tibor járási főállatorvos Hetes, Bodrog és Csombárd községek közigazgatási területén valamennyi ebre (beleértve a pásztor ebeket is) ebzárlatot valamint legeltetési tilalmat rendelt el

 

2015. október 09. és október 30. között.

 

A zárlat alatt minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A kóbor ebek befogásáról az Önkormányzat gondoskodik. Legelőre állatok nem hajthatók.

Adminisztrátori állás Kapos Ternero Kft

A hetesi Kapos Ternero Kft. 6 órás munkaviszonyban alkalmazna adminisztrátort.

A munkakör betöltéséhez számítógépes ismeret szükséges (word, excell, ppt)

Az önéletrajzokat a ternero@t-online.hu címre várjuk.

Felhívás BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2015

2015. augusztus 26-án megjelent a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram.

Hetes Község Önkormányzata a pályázathoz csatlakozott, így a felsőfokú tanulmányokat folyatató (BA, MA, Egységes osztatlan képzésben, Felsőfokú szakképzésben résztvevő) tanulók, valamint az érettségi előtt álló, 2016 szeptemberétől várhatóan felsőfokú tanulmányokat kezdő tanulók pályázhatnak a 2016. évi pályázati fordulóban.

A pályázati adatlapokat interneten keresztül kell kitölteni alábbi címen:

www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

A pályázatot kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz is be kell nyújtani, melynek határideje:
2015. november 9.

 

Információ :
személyesen a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban,
telefonon a 82/585-020-as telefonszámon!

Kapos Ternero álláshirdetés

A Kapos Ternero Kft. hetesi vágóhídja takarítónőt keres.

Munkaidő: napi 6 óra.

Kezdés: 2015. október 1.

Telefonszám: 82/510-299.  

Vikár Béla emlékhét Hetesen

Vikár Béla

Hetes 1859. április 1. - Dunavecse 1945. szeptember 22.
Népzene-kutató, etnográfus

Meghívó

Vikár Béla halálának 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartunk 2015. szeptember 22-én 17 órai kezdettel a hetesi Vikár Béla Emlékháznál. Fellép a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar és a hetesi hagyományörző csoport. Beszédet mond Bank Lajos címzetes igazgató, a Magyar Kultúra Lovagja.

Szeptember 25-én 17 órai kezdettel koszorúzási ünnepség lesz a Vikár-szobornál, melyen fellép a Dunavecsei Kék Duna népdalkör.

Majorné Bániczki Julianna Vikár-kutató emlékezik meg előadásával Vikár Béláról.

Rossz idő esetén a rendezvények a Faluházban kerülnek megrendezésre (Hetes, Vikár B. u. 74.)

Értesítés kémyényseprő szolgáltatás végzéséről - 2015 II. félév

A Somogy Kéményseprő-Mester KFT. értesíti Hetes lakosságát és közületeit, hogy a 2015. II. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén.

Szeptember  25. Petőfi S. u. 1 – 44-ig.
Szeptember  28. Petőfi u. 49 – 59-ig.,   Ady E. u.
Szeptember  29. Sétáló u., Pete L. u., Hársfa u. 
Szeptember  30. Vikár B. u. 2 – 52-ig.  
Október  01. Vikár u. 53 – 91-ig., Rákóczi u. 1 – 18-ig.
Október  02.  V I S S Z A J Á R Á S  
Október  05.  Rákóczi F. u. 18/a – 43-ig.,  Fűzfa u. 1 – 51-ig.
Október  06.  Fűzfa u.   60 – 2-ig.,    József A. u.
Október  07.  V I S S Z A J Á R Á S

 

A munkák elvégzését a 2012. évi XC. tv. és a 63 / 2012. (XII.)sz. BM rendelet, valamint Hetes községönkormányzati rendelete teszi kötelezővé.Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt.A munkát végző dolgozó neve:Kovács Károly 06-30-259-1752

Somogy Kéményseprő-Mester KFT. 

Szüreti felvonulás Hetesen - 2015

Közhírré tétetik!

 

2015. Szeptember 26-án 13 órakor szüreti felvonulás kezdetét véteti.

 

A falu apraja, nagyja, aki felvonulni akarna, 13 óráig érkezzen meg a sportcsarnok bejárata elé. Ha kisbírónk hirdetményét szeretné hallani, sétáljon az utca elejére vagy végére, mert a kisbíró ott fog dobolni. Ha meghozta kedvét a felvonulók serege jöjjön el 20.30 –kor kezdődő szüreti bálba. Talpalávalót a Joker Band húzza. Belépő: 1.200,- Ft

 

 Felvonulás útvonala

 • Fűzfa utca
 • József Attila utca
 • Sétáló utca
 • Nyírfa utca
 • Sétáló utcán tovább
 • Petőfi utca
 • Ady Endre utca
 • Vikár Béla utca
 • Rákóczi utca
 • Sportpálya

Az ősz veszélyei

Tisztelt Lakosság!

Az ősz beköszöntével újabb veszélyforrások jelentkeznek, melyek veszélyeztetik a lakosság életét és vagyonbiztonságát. A tragédiák elkerülése érdekében a felmerülő veszélyekről szeretnénk tájékoztatni Önöket.

Az őszi évszak során az alábbi veszélyforrások jelentkezhetnek.

 1. A mustgáz veszélye.
 2. Fűtéssel, szén-monoxiddal kapcsolatos veszélyek.
 3. Szabadtéri tüzek veszélyei.

 

A mustgáz veszélye

Összel kezdetét veszi a szüret időszaka, ilyenkor jellemző veszélyforrás a mustgáz. Évente mintegy ötven alkalommal riasztják a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit a mustgáz miatt, gyakran halálos kimenetelű balesethez is vezethet a figyelmetlenség.

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Magyarországon évente mintegy ötven alkalommal riasztják mustgázzal összefüggő esetekhez a tűzoltókat. A riasztások jelentős részében már nem lehet segíteni, mert nagyon gyorsan bekövetkezik az eszméletvesztés és beáll a halál.

A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek. Fontos a pincék megfelelő szellőztetéséről gondoskodni, a hordókat lehetőség szerint nagy térben kell elhelyezni, és nagyban növeli a biztonságot a szén-dioxid-érzékelő használata. A pincébe derékmagasságban magunk előtt tartott égő gyertyával indokolt csak lemenni. Ha a gyertya lángja kialszik, az egyértelmű jele annak, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, mert tovább ott tartózkodni életveszélyes.

Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag légzőkészüléket viselő ember segítsen, e nélkül a segítő is könnyen áldozattá válhat. Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó számon!

 

Fűtéssel kapcsolatos veszélyek

Jó, ha tudjuk, hogy a fűtőberendezés és a kémény egy rendszert képez. A jól megválasztott kémény optimális kiegészítője a fűtőberendezésnek ahhoz, hogy az környezet kímélően, energiatakarékosan és - ami a legfontosabb - biztonságosan működjön. Ne feledjük, ahhoz, hogy télen kellemes meleg Jegyen a lakásunkban biztosítanunk kell az égéshez szükséges feltételeket. A megfelelő tüzelőanyag mellet folyamatosan szükség van az égéshez szükséges levegő utánpótlás biztosítására, valamint a keletkezett mérgező füstgázok elvezetésére. A fűtési szezon megkezdésekor a fűtés valamennyi elemét vizsgáljuk meg.

Tanácsok röviden:

 • Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel felül kell vizsgáltatni és ki kell tisztíttatni!
 • Ismerni kell saját fűtési rendszereink tökéletes működését!
 • A kályhák körül ne tároljunk tüzelőanyagot!
 • Ne szárítsunk a fűtőkészülékek tetején!
 • Lazán hordott ruhaneműben ne tartózkodjunk a fűtőtest, tűzhely közelében!
 • A szobai, konyhai függönyök is legyenek távol a tüzelő helyektől! Még a szél sem fújhatja a kályha, és a tűzhely fölé azt!
 • A megfelelő biztonsági szinttel rendelkező automata kazánokon kívül a fűtőberendezést nem szabad ellenőrzés nélkül hagyni!
 • Vastag hőszigetelő kesztyűvel dolgozzunk, amikor forró tárgyakat kell megfognunk!

 

A kéménnyel kapcsolatos tűzkeletkezési okok:

 • Kéménybe rakódott korom
 • Kéménybe épített éghető gerenda
 • Koromzsák/tisztítóajtó hiánya, nyitott-, repedt állapota
 • Repedt kéménytest
 • Füstcső helytelen bekötése
 • Szakszerűtlen kürtőtoldás

 

Szén-monoxid mérgezés veszélyei

A téli időszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak a szén-monoxidmérgezéssel kapcsolatos hírek. A szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan a szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradság) könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű esetek néhány egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhetők.

A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermék-elvezető, a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy a helyiség levegőjét használó, nyitott égésterű hőtermelő-berendezésből az égéstermék a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek eredményeként a tragédia megelőzhető.

Bár csak ötévenként kötelező a gázfogyasztó-berendezéseket szakemberrel felülvizsgáltatni, kifejezetten javasolt ezt gyakrabban (évente) megtenni. Ez egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.

Új tüzelőberendezések kiválasztása során célszerű a külső levegőt közvetlenül használó, a helyiségek légterétől függetlenül üzemeltethető, zárt égésterű berendezéseket előtérbe helyezni. Ilyenek és szakszerű égéstermék-elvezetők használata esetén gyakorlatilag kizárhatjuk a szén-monoxid megjelenését.

A hőtermelő-berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Nyitott égésterű (a helyiség légterével összeköttetésben lévő égésterű) tüzelőberendezések esetén az oxigén a helyiségek levegőjéből származik, ami az épületben szellőzőkön és a hagyományos ajtók és ablakok légrésein keresztül jut be. A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszerű a nyílászárók cseréje. Számolni kell azonban azzal, hogy légáteresztő képességük minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha egyéb mód nincs a levegő pótlására, akkor a tüzelőberendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény nem képes az égésterméket elszállítani, és a szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése.

Más épületgépészeti berendezések is jelentősen rontják a tüzelőberendezés levegőellátását és az égéstermék elvezetését: konyhai páraelszívók, mellékhelyiségek szagelszívói, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett kéményes tüzelőberendezések.

Főleg akkor, ha az épület minimális légáteresztő képességű nyílászárókkal van felszerelve, ezek a berendezések képesek megfordítani a kéményekben az áramlás irányát, az égéstermék tehát nem tud távozni, és a berendezés közelében elindul a szén-monoxid dúsulása. A kandallók esetében nem feltétlenül a kandalló termeli a szén-monoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése során a gáztüzelőberendezés kéményében fordul meg az áramlás iránya.

Ha minden óvintézkedést megtettünk, akkor vásárolhatunk és használhatunk szén-monoxidérzékelőt. Az érzékelők akkor tudják betölteni kellőképpen funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, azt a gyártó előírásainak megfelelően telepítjük és használjuk, az érzékelőt élettartama (általában 5 év) lejárata előtt lecseréljük.

Javasoljuk, hogy ismerje meg a szén-monoxid-mérgezés veszélyességét, a kockázatot ne becsülje alá csak azért, mert „eddig is minden rendben volt”

Szabadtéri tüzek veszélyei

Az ősz beköszöntével megkezdődik az elhalt, elszáradt növényzet megsemmisítése is a kertekben, szabad területeken és ezzel együtt megemelkedik a szabadtéri tűzesetek száma is. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza. Előzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2015. március 5.-vel hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melyben a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai jelentősen változtak a régi szabályozáshoz képest.

Az Új szabályozás szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos." Ez azt jelenti, hogy ahol önkormányzati rendeletben nincs szabályozva az avar és kerti hulladék égetése, ott tilos a belterületi avar és kerti hulladék égetése.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 - 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

További változás, hogy „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani." Fentiek alapján már jogszabályi előírás az, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a telkét, szőlőhegyet, stb. a tűz keletkezésének és továbbterjedésének megelőzése céljából karbantartani, lekaszálni.

Szintén jelentős változás, hogy „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet." Az égetés megkezdése előtt a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez). A Kirendeltség által tűzvédelmi szempontból engedélyezett égetést az engedélyben szereplő feltételekkel lehet végrehajtani abban az esetben ha az égetés egyéb előírásba nem ütközik, vagy ha hatáskörrel, illetékességgel rendelkező egyéb hatóság is engedélyezte az égetést.

Káresetmentes őszi tevékenységet kívánnak a:

Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkatársai

Adminisztrátori állás

Az Ezüstjuhar Szociális Központ hetesi, csombárdi, várdai vagy bodrogi lakóhellyel rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalót keres, adminisztrációs feladatok ellátására, napi hat órában történő foglalkoztatással. Az állás azonnal betölthető. Érdeklődni az intézmény vezetőjénél lehet személyesen 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. szám alatt, telefonon a 82/485-956-os számon vagy az ezustjuhar.haz@kapos-net.hu e-mail címen. A szakmai önéletrajzhoz be kell csatolni a rehabilitációs hatóság minősítését vagy az egészségkárosodásról vagy a munkaképesség csökkenésről szóló szakvéleményt vagy a fogyatékossági támogatást megállapító határozatot.

Hirdetmény körzeti erdőtervezés megkezdéséről

HIRDETMÉNY

körzeti erdőtervezés megkezdéséről

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya a 2015. évi körzeti erdő tervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló tervezési keretértékekről szóló 45/2015.(VII.28.) FM rendelet 2015.08.05-i hatálybalépésével a Nagybajomi körzetre vonatkozóan megkezdte a 2015. évi körzeti erdőtervezést.

 

Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig - tehát 2015.09.19-ig - írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan (Például a különleges felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben. ) valamint az erdőt érintő közjóléti tevékenységgel és a konkrét közjóléti fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatosan (pl. parkerdők, kirándulóhelyek, pihenőhelyek kialakítása; erdei tanösvény, erdei tornapálya létrehozása; erdei bemutatóhely kialakítása; a meglévő közjóléti létesítmények· fejlesztése, bővítése). Az üzemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27-28. §-ai és a 29. § (3)-(6) pontjai tartalmazzák. Ezen javaslatokat a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály elektronikus formálban (somogy-erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton ( 7401Kaposvár Pf.:149.) fogadja. A közjóléti fejlesztési javaslatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) elektronikus formában (erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton (1370 Budapest, Pf: 345.) fogadja.

 

Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.

 

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály az erdőtervezés alá vont területeken a terepi bejárás során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdőállományok jellemzőit. Emellett elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.

 

A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály erdőrészlet szintű tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodókkal való egyeztetés céljából.

 

Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárása után a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály lakossági egyeztető tárgyalást tart. A tárgyalásra a lakosság, valamint a részlet szintű tárgyalás előtt javaslatokat benyújtók bevonásával kerül sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal elérhetők lesznek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) honlapján

http://www.nebih.gov .hu/szakteruletek/szakternletek/erdeszeti igazgatosag

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a jelenlévőknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 területekre vonatkozó információkról, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. A lakossági egyeztető tárgyaláson kerül bemutatásra a körzeti közjóléti fejlesztési terv is.

 

A körzeti erdőtervezés befejezéseként - a körzeti erdőterv elfogadása érdekében - a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.

 

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály. a körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján. Ugyancsak a honlapon kerül közzétételre a körzeti közjóléti fejlesztési terv is.

 

A közzétételt követő 8 napon belül - a honlapon keresztül - bárki írásos észrevételt tehet a tájékoztatásban foglalt információkkal kapcsolatosan.

Változás a háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátásban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hetes háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelőjének komplex belső átalakítása a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján 2015. augusztus 3-án kezdődik.

Az orvosi rendelő felújítási munkálatai alatt 2015. augusztus 3-tól Dr. Tóth Jenő háziorvos Hetes Község Önkormányzata (Hetes,Rákóczi u. 34.) épületében rendel.

A védőnői feladatokat Zóka Kitti Katalin védőnő a Kultúrház épületében az Ifjújági Klub helységében látja el.

A hetesi fogorvosi rendelés 2015. augusztus 06-tól (csütörtök) Somogyjád fogorvosi rendelőben Somogyjád, Fő utca 8. lesz elérhető.

Rendel: dr. Révfalvi Mónika fogorvos
Telefon: 82/489-017

Fogorvosi rendelési idő

Hétfő: 12 h-tól 18 h-ig
Kedd: 8 h-tól 14 h-ig
Szerda: 8 h-tól 14 h-ig
Csütörtök: 12 h-tól 18 h-ig
Péntek: 8 h-tól 14 h-ig

 

2015. augusztus 08. szombat munkanapon 08 h-tól 12h-ig lesz fogorvosi rendelés.

Fogorvosi hétvégi és ünnepnapi ügyelet:
Kaposvár, Ezredév utca
Szombat, Vasárnap és ünnepnap 8-14-ig.

Hirdetmény termőföldek osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

Hirdetmény

A Kaposvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatali Osztály) ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy HETES község területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, megindultak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások.

A feladat lebonyolítása a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet I. fejezete előírásai szerint történik.

Az eljárásban a Földhivatali Osztály mellett a Geodézia Zrt. vezette konzorcium, mint földmérő vállalkozó, és OKTM 2015/I. konzorcium, mint jogi szolgáltató működik közre.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani a Földhivatalhoz.

Az eljárásban az ingatlan tulajdonosa, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vehet részt.

 

A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos főbb jogai:

 • a jogi szolgáltatónak nyilatkozatot tehet kérelme visszavonásáról,
 • teljes körű megállapodást köthet, mely során a kérelmezők mellett a nem kérelmező tulajdonostársak részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányaduknak megfelelő aranykorona értékű földrészlet,
 • a többi kérelmezővel a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek,
 • a többi kérelmezővel közösen kialakított javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • a Földhivatali Osztály megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatában foglaltak ellen – egyet nem értés esetén, indokolt esetben – kifogást emelhet,
 • egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban
 • a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet
 • a kiosztott földrészlete helyszíni bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, melyet a Földhivatali Osztály csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgál.

 

A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos főbb jogai:

 • teljes körű megállapodást-egyezséget köthet, mely során a kérelmezők mellett a nem kérelmező tulajdonostársak tulajdonrésze is kiosztásra kerülhet,
 • teljes körű egyezség esetén a többi tulajdonossal közösen kialakított javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • a Földhivatali Osztály megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatában foglaltak ellen – egyet nem értés esetén, indokolt esetben – kifogást emelhet,
 • a kiosztás után visszamaradt földrészlete helyszíni bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, melyet a Földhivatali Osztály csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgál.

A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatali Osztály levélben tájékoztatta az eljárással kapcsolatos tudnivalókról.

Tájékoztatom, hogy külterület esetében 0.30 hektárnál (3000 m2), zártkert és belterület esetében 0.15 hektárnál (1500 m2) kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra, továbbá az erdők – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – külön földrészletben, az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak!

Teljes körű egyezség esetén, mely a kérelmet be nem nyújtott tulajdonostársak bevonásával köthető, a megosztás módjáról – amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes – a tulajdonosok maguk dönthetnek. Teljes körű egyezség azt jelenti, hogy valamennyi tulajdonostárs (kérelmező és kérelmet be nem nyújtó tulajdonos) részvétele és megegyezése szükséges ellenkező esetben csak a kérelmet benyújtók vehetnek részt az eljárásban.

A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltatótól kaphatnak tájékoztatást.

A következő időszakban a földmérő úgynevezett keretmérés során ellenőrzi az eljárásban résztvevő földrészletek természetbeni állapotát (határvonalak, művelési ágak, területi adatok), melyhez a tulajdonosok jelenléte nem szükséges. A megosztás csak akkor kezdődhet meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, ezért eltérés esetén a Földhivatali Osztály felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása iránti és/vagy művelési ág változási eljárást indít.

A Földhivatali Osztály, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó határozatát, melyet 8 napra kifüggeszt a földrészlet fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet – indokolt esetben – a határozat ellen fellebbezést benyújtani a Földhivatali Osztályhoz. A jogerőssé vált osztásirány határozat a Földhivatali Osztály hirdetőtábláján, 8 napra kerül kifüggesztésre.

 

Az eljárásban közreműködők elérhetőségei:

 

 

Földmérő vállalkozó:

Jogi szolgáltató:

közreműködő:

Geodézia Zrt.

Dr. Fazekas Róbert Ügyvédi Iroda

levelezési cím:

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2.

telefon:

06-1/363-6801

06-1/302-5525 

e-mail cím:

geodezia@geodezia.hu

iroda@drfazekasrobert.t-online.hu

 

 

Kaposvár, 2015. május 20.

                                                                                           dr. Kimmel József

                                                                                           hivatalvezető s.k.

 

Az eljárásban HETES érintett földrészleteinek helyrajzi számai:

 • 038
 • 052
 • 060
 • 05/1
 • 022/1
 • 026/24
 • 026/3
 • 028/1
 • 028/13
 • 029/3
 • 033/29
 • 035/19
 • 035/27
 • 040/19
 • 040/31
 • 040/38
 • 040/48
 • 057/12
 • 088/8
 • 1264/2